Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Inloggen

Bij de gemeente Rijssen-Holten kunt u inloggen als inwoner (met DigiD) of als ondernemer (met eHerkenning).

Na het inloggen komt u in uw eigen beveiligde omgeving, waar u direct zaken kunt regelen of bestaande zaken kunt volgen.
 

Filter
Tabel pdc-producten overslaan
Product
AED-apparaat gebruiken
Aangifte doen van overlijden
Aanvragen containers bij nieuwbouwwoning
Achternaam voor uw kind kiezen
Achternaam voor uw kind kiezen bij erkenning
Actief zijn en meedoen
Adresonderzoek aanvragen
Advies en ondersteuning bij huiselijk geweld
Afvalbrengpunt
Afvalcontainer aanvragen?
Afvalpas aanvragen?
Afvalstoffenheffing betalen
Afvalwater lozen
Afwijking van het bestemmingsplan
Alarminstallatie plaatsen
Alcohol schenken
Alcohol tijdelijk schenken
Andere achternaam gebruiken
Antireclamesticker ophalen
Archeologische vondst melden
Archief van de gemeente
As verstrooien
Asbest verwijderen
Automatische incasso voor gemeentebelastingen
Basisregistratie adressen en gebouwen inzien
Bedrijfsafval inzameling
Begeleiding voor schoolverlater aanvragen
Begrafenis of crematie uitstellen
Belastingen, belastinggids
Beroepschrift indienen
Betalingsregeling voor gemeentebelastingen
Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen
Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita
Bezwaarschrift indienen
Bezwaarschrift indienen WOZ/heffingen
Bibliotheek
Bijstand voor jongeren aanvragen
Bijstand voor ouderen aanvragen
Bijstand voor zelfstandigen aanvragen
Bijstandsuitkering aanvragen
Bijzondere bijstand aanvragen
Bladkorven
Bodemonderzoek aanvragen
Bodemverontreiniging melden
Bomen kappen
Bomen kappen
Bouwplannen en bouwtekeningen inzien
Brandveiligheid tijdelijke bouwwerken
Briefadres aanvragen
Bromfietsrijbewijs aanvragen
Budget , subsidie
Buitenlands huwelijk in Nederland registreren
Buitenlands rijbewijs omwisselen
Buitenlandse kinderen adopteren
Burgerservicenummer
Campagne voeren voor Tweede Kamerverkiezingen
Caravan parkeren op openbare weg
Ceremonie bij naturalisatie
Collectieve zorgverzekering
Container kapot of verdwenen
Container omruilen voor ander formaat
Cultuurbudget
Deskundigheidsbevordering, Subsidie
DigiD, aanvragen
Discriminatie
Drugsoverlast melden
Dwangsom bij niet tijdig beslissen
Echtscheiding melden
Een kind erkennen en naam kiezen
Eerste inschrijving in Nederland
Eerste rijbewijs aanvragen
Eigen verklaring invullen voor uw rijbewijs
Emigreren
Erkenning en de Nederlandse nationaliteit
Evenement organiseren
Exploitatie, subsidie
Extra container aanvragen
Festiviteit horeca organiseren
Financiële regeling voor een monument aanvragen
Forensenbelasting
Gastouderopvang
Geboorteaangifte doen
Gebouw of woning slopen
Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen
Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen
Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen
Gehandicaptensport, subsidie
Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen
Geld inzamelen
Gemeentegids
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Geregistreerd partnerschap aangaan
Geregistreerd partnerschap beëindigen
Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk
Geslacht op geboorteakte wijzigen
Gesloten bodemwarmte-installatie melden
Gevaarlijke stoffen vervoeren
Gevonden voorwerpen
Gladheidsbestrijding
Glas inleveren
Gokautomaat plaatsen
Graf, overschrijven of afstandsverklaring
Grafuitgifte
Groenstroken en restgronden aankopen
Handtekening laten legaliseren
Herbegraven of alsnog cremeren
Herziening bestemmingsplan
Hofleverancier, predicaat
Hondenbelasting
Hondenbelasting, hond afmelden
Horecabedrijf beginnen
Huisverbod
Hulp bij werk zoeken
Hulp bij wonen en huishouden
Hulp bij wonen en vervoer
Hulp bij zorg en gezondheid
Identificeren bij verkiezingen
Iemand machtigen om voor u te stemmen
Inburgeringscursus volgen
Individuele inkomenstoeslag aanvragen
Informatie in de basisregistratie personen (BRP)
Inschrijven in Nederland voor studie of werk
Jaaropgaven Sociale Zaken
Jeugdfonds
Jeugdleden, Subsidie
Jongerenrijbewijs aanvragen
Kabels en leidingen aanleggen
Kadastrale gegevens opvragen
Kavel- en woninguitgifte
Kinderopvang starten
Kinderopvangtoeslag aanvragen
Kindgebonden budget aanvragen
Klacht over de gemeente indienen
Klein chemisch afval huishoudens
Klein kansspel organiseren
Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen
Kopie van de aanslag gemeentebelastingen aanvragen
Kwijtschelding belastingen en heffingen
Landmeetkundige gegevens inzien
Leerlingenvervoer aanvragen
Leerplicht, bijzonder verlof
Lokale omroep, bekostiging
Lommerdmarkt
Loterij organiseren
Marktstandplaats aanvragen
Medische keuring voor uw rijbewijs
Melden bijeenkomst van persoonlijke aard door paracommerciële instellingen
Melding asbestbodemsanering
Melding openbare ruimte
Melding voor het brandveilig gebruik van gebouwen
Milieumelding doen
Mobiele puinbreker gebruiken
Moederschap ontkennen
Monument slopen
Monument verbouwen
Nederlands reisdocument voor Nederlanders die in het buitenland wonen
Nederlandse kinderen adopteren
Nederlandse nationaliteit aanvragen via de optieprocedure
Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie
Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen
Nieuwe straatnaam doorgeven
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen
Omgevingsvergunning bouwen aanvragen
Omgevingsvergunning overdragen
Omgevingsvergunning voor asbestopslag aanvragen
Omgevingsvergunning voor het aanleggen
Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen
Ongediertebestrijding
Onroerendezaakbelasting betalen
Ontheffing aanvragen voor inburgeringscursus
Op zondag een evenement organiseren
Opnieuw inschrijven in Nederland
Oud papier inleveren
Oude kleding inleveren
Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen
Ouderschap ontkennen
Overlast van bomen en struiken melden
Parkeerabonnement aanvragen
Parkeerontheffing blauwe zone
Pasfoto's laten maken
Paspoort of identiteitskaart aanvragen
Paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen
Persoonsgebonden budget
Persoonsgegevens over adoptie of geslachtswijziging laten overschrijven of verwijderen
Peuterspeelzaalwerk
Plasticafval, inzameling
Politieke groepering inschrijven
Prijzenregeling
Principeverzoek
Rechtmatigheidsformulier invullen (ROF-je)
Reclame plaatsen
Reclamebelasting
Reizen met kinderen
Rijbewijs aanvragen
Rijbewijs met beperkende bepalingen aanvragen
Rijbewijs verloren of gestolen
Rioolaansluiting
Rioolheffing betalen
Schuldhulpverlening aanvragen
Speelterreinen
Spreekuur Stadsbouwmeester
Stamboomonderzoek
Standplaatsvergunning aanvragen
Starterslening aanvragen
Stemmen in een andere gemeente
Stempas
Stoffelijk overschot naar Nederland vervoeren
Straten versieren
Subsidie aanvragen voor een museum
Subsidie algemeen, indienen verantwoording
Subsidie voor sportactiviteiten aanvragen
Subsidie voor volwasseneneducatie aanvragen
Taxatieverslag
Toeristenbelasting betalen
Trekkerrijbewijs
Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont
Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan
Tweede of zakenpaspoort aanvragen
Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen
Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen
Uitkeringsfraude
Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen
Uittreksel uit basisregistratie personen (BRP) opvragen
Uitweg, melding
Urgentieverklaring huurwoning aanvragen
Uw woning tijdelijk verhuren
Vakantie doorgeven bij bijstandsuitkering
Vaststelling van het ouderschap
Verblijfsvergunning aanvragen
Vergoeding aanvragen na planschade
Vergunning intrekken
Vergunning voor het brandveilig gebruik van gebouwen
Vergunningsvrij bouwen en verbouwen
Verhuizen
Verkeerd huisnummer melden
Verkeersregelaar bij evenementen
Verklaring afleggen over uw persoonsgegevens
Verklaring omtrent het gedrag aanvragen
Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen
Verlagen van bijstandsuitkering
Verloren voorwerpen, aangifte
Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort aanvragen
Volkstuin huren
Volledige leerplicht en kwalificatieplicht
Vondeling gevonden
Voornaam of achternaam wijzigen
Voornaam wijzigen
Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen
Voorschot op bijstandsuitkering aanvragen
Vragen over epidemieën stellen
Vragen over jeugd en gezin
Vreemdelingenpaspoort aanvragen
Vrijstelling van leerplicht aanvragen
Vrijwilligerswerk, begeleiding
Vuur stoken in de openlucht
Vuurwerk opslaan of verkopen
WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)
Waarmerken kopie of afschrift
Watervergunning
Wegenlegger
Welstand
Werken onder begeleiding
Wet hergebruik overheidsinformatie
Wet openbaarheid van bestuur, informatieverzoek
Zakenpaspoort aanvragen
Zienswijze
Zorgtoeslag
Zwervende dieren opvangen
sportinvesteringen, subsidie