Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Afvalwater lozen

Afvalwater is water dat u kwijt wilt. Als u afvalwater wilt lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool, moet u zich aan de regels houden. Soms moet u ook een melding doen of een vergunning aanvragen. Dat kunt u digitaal regelen via het Omgevingsloket.

De voorwaarden voor het lozen van afvalwater zijn afhankelijk van uw situatie. Meer informatie over de algemene regels vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Afvalwater van een particulier huishouden

  • U houdt zich aan het Besluit lozing afvalwater huishoudens.
  • U moet een melding doen als u niet loost op het riool. Hiervoor heeft u een goede reden nodig. Bijvoorbeeld dat het riool op meer dan 40 meter afstand ligt.

Afvalwater uit een inrichting

Afvalwater van buiten een inrichting

Als uw afvalwater wilt lozen op het gemeentelijke rioleringsstelsel moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente vraagt hiervoor meestal advies aan het waterschap.
De eisen die we aan de lozing stellen verschillen per bedrijf of inrichting. Meer informatie over afvalwaterlozen op het gemeentelijke rioleringsstelsel vindt u ook in de Omgevingswet.

Vergunning aanvragen

U vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloket. Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag nemen wij een besluit. Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen.

Bij uw aanvraag geeft u informatie over:

  • het waterverbruik;
  • welke stoffen u wilt lozen;
  • hoeveel stoffen u wilt lozen;
  • hoe vaak u stoffen wilt lozen.

Met deze informatie beoordelen wij of er voorzieningen zoals een olieafscheider of vetvanger nodig zijn.

Ook voegt u bij uw aanvraag de volgende stukken toe:

  • eerder verleende vergunningen. Bijvoorbeeld een vergunning van het waterschap, een milieuvergunning of een omgevingsvergunning;
  • bevestigingen van eerder gedane meldingen op basis van milieuregels.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uw melding of aanvraag wordt inhoudelijk behandeld door de Omgevingsdienst Twente (ODT). De ODT kan contact met u of uw adviseur opnemen als er vragen zijn over uw aanvraag. De gemeente blijft wel het bevoegd gezag. Meer informatie over de ODT vindt u op odtwente.nl.

De gemeente neemt meestal het besluit over uw aanvraag. Soms beslist het waterschap, de provincie of het Rijk.

Een melding doet u minimaal 4 weken van tevoren. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

Er zijn 2 procedures mogelijk bij een vergunning. Bij een gewone procedure krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen met 6 weken.

Bij een uitgebreide procedure krijgt u de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mogen wij met 6 weken verlengen.

Voor een melding geldt geen bezwaar of beroep.

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.