Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Procedure aanvraag omgevingsvergunning

U dient de aanvraag online in via het Omgevingsloket. Daarna krijgt u een e-mail met het indieningsbewijs. Over de rest van uw aanvraag communiceert de gemeente met u. Wij gebruiken daarvoor het e-mailadres en/of postadres dat u bij de aanvraag heeft opgegeven.

 • Wij adviseren u om buren vooraf te informeren over uw plannen.
 • Bij het indienen van de aanvraag kunt u aangeven of u bezwaar heeft tegen het openbaar maken van uw persoonsgegevens. Heeft u bezwaar? Let er dan op dat u geen persoonsgegevens op tekeningen en rapporten heeft staan. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
 • De gemeente publiceert de vergunningaanvraag op officielebekendmakingen.nl.
 • Belangstellenden kunnen op afspraak de aanvraag inzien bij de gemeente.

 • Als de stukken compleet zijn of op tijd aangevuld, nemen wij uw aanvraag in behandeling.
 • Is uw aanvraag niet compleet en levert u niet op tijd de benodigde stukken aan, dan sluiten wij de procedure.
 • U moet wel betalen voor de kosten die gemaakt zijn (leges).

De behandelingstermijn van uw vergunningaanvraag gaat in op het moment dat u de aanvraag indient:

 • De reguliere procedure duurt maximaal 8 weken.
 • De gemeente mag de termijn met maximaal 6 weken verlengen. In dat geval informeren wij u daar over.
 • Als de gemeente bij een reguliere aanvraag de reactietermijn laat verlopen zonder te beslissen, is de vergunning automatisch ‘van rechtswege’ verleend.
 • De uitgebreide procedure duurt ongeveer 6 maanden.

De gemeente Rijssen-Holten toetst uw aanvraag aan de geldende wet- en regelgeving, zoals:

 • Bestemmingsplan
 • Welstand
 • Bouwbesluit (bouwtechnische vereisten)
 • Bouwverordening
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV, bij kappen en inrit)
 • Milieuregels.

Als het plan niet aan de regels voldoet, kijken wij of wij een ontheffing kunnen verlenen. Daarvoor vragen wij advies bij diverse afdelingen. Soms moeten wij om advies vragen bij de provincie of het Rijk.

Als belanghebbenden het niet eens zijn met het besluit, dan kunnen ze bezwaar aantekenen of in beroep gaan. Dit kan tot 6 weken na publicatie van het besluit.

Een vergunning blijft geldig totdat deze wordt ingetrokken. Uitzondering is een vergunning voor een bepaalde termijn, dan staat de geldigheidsduur in de voorwaarden. We kunnen een vergunning intrekken als er na 26 weken nog geen werkzaamheden zijn uitgevoerd, of een inrichting na 3 jaar nog niet in bedrijf is. U kunt ook zelf vragen om intrekking.

Na ontvangst van uw vergunning mag u meestal meteen beginnen met de (ver)bouwwerkzaamheden. Toch is de vergunning op dat moment nog niet definitief. Binnen 6 weken kan iemand namelijk nog bezwaar aantekenen (link). Na die 6 weken is de vergunning pas definitief. Start u meteen met uw werkzaamheden, dan doet u dat op eigen risico. Als u als gevolg van een bezwaarschrift werkzaamheden ongedaan moet maken, moet u daar zelf voor betalen.

Vergunningen voor monumenten, het kappen van bomen, het slopen in een beschermd stads/dorpsgezicht en vergunningen die verleend zijn via de uitgebreide procedure, treden pas in werking nadat de bezwarentermijn is verstreken. U mag hierbij pas beginnen als de vergunning definitief is.

Bij nieuwbouw (woning/bedrijfsgebouw) mag u pas met de bouw beginnen als wij de rooilijn op het bouwterrein hebben uitgezet.

Aansluitingen voor bijvoorbeeld elektriciteit, water, en media/communicatie (zoals televisie, internet en telefoon) vraagt u aan via mijnaansluiting.nl.

De gemeente Rijssen-Holten controleert tijdens de bouw of u zich houdt aan het plan waarvoor u de omgevingsvergunning kreeg. U moet zich ook houden aan de gestelde voorwaarden. Als het werk klaar is, komt een inspecteur van de gemeente nog een keer bij u langs.

Wanneer u iets aanvraagt waarvoor u een huisnummer nodig hebt (zoals een nieuwe woning of bedrijfspand), dan neemt de gemeente dit in de procedure mee.