Producten en diensten

Filter
Tabel alle-producten overslaan
Product
AED-apparaat gebruiken
Aangifte doen van overlijden
Aanvullende bijdrage voor kinderopvang aanvragen
Achternaam voor uw kind kiezen
Actief zijn en meedoen
Adresonderzoek aanvragen
Afvalpas aanvragen?
Afvalstoffenheffing betalen
Afvalwater lozen
Afvalwater lozen op riolering, vergunning
Afwijken van het bestemmingsplan
Alcohol schenken en verkopen
Alcohol tijdelijk schenken
Andere achternaam gebruiken
Archeologische vondst melden
Archief van de gemeente
Automatische incasso voor gemeentebelastingen
Basisregistratie adressen en gebouwen inzien
Begeleiding voor schoolverlater aanvragen
Begrafenis of crematie uitstellen
Beroepschrift indienen
Betalingsregeling voor gemeentebelastingen
Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen
Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita
Bezwaarschrift indienen
Bezwaarschrift indienen WOZ
Bibliotheek
Bijdrage controle coronatoegangsbewijzen aanvragen
Bijstand voor jongeren aanvragen
Bijstand voor ouderen aanvragen
Bijstand voor zelfstandigen aanvragen
Bijstandsuitkering aanvragen
Bijzonder verlof van school aanvragen
Bijzondere bijstand aanvragen
Bladkorven
Blijverslening aanvragen
Bodeminformatie
Bomen kappen
Bouwplannen en bouwtekeningen inzien
Brandveilig gebruik van gebouwen
Briefadres aanvragen
Bromfietsrijbewijs aanvragen
Buitenlands huwelijk in Nederland registreren
Buitenlandse kinderen adopteren
Burgerservicenummer
Campagne voeren voor verkiezingen
Caravan parkeren op openbare weg
Ceremonie bij naturalisatie
Collectieve zorgverzekering
Cultuurbudget
Demonstratie of betoging houden
Deskundigheidsbevordering, Subsidie
DigiD aanvragen
Discriminatie
Drugsoverlast melden
Dwangsom bij niet tijdig beslissen
Echtscheiding
Een kind erkennen en naam kiezen
Eerste inschrijving in Nederland
Eigen verklaring invullen voor uw rijbewijs
Evenement organiseren
Financiële regelingen voor monumenten
Forensenbelasting
Gastouderopvang
Geboorteaangifte doen
Gebouw of woning slopen
Gebruik van een tijdelijk bouwwerk melden
Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen
Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen
Gehandicaptenparkeerkaart verlengen
Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen aanvragen
Gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers aanvragen
Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen
Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen
Geld of spullen inzamelen voor een goed doel
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Geregistreerd partnerschap aangaan
Geregistreerd partnerschap beëindigen
Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk
Geslacht op geboorteakte wijzigen
Gesloten bodemwarmte-installatie melden
Gevaarlijke stoffen vervoeren
Gevonden of verloren voorwerpen melden
Gladheidsbestrijding
Gokautomaat plaatsen
Grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan
Grafuitgifte
Groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken
Handtekening laten legaliseren
Herbegraven of alsnog cremeren
Herziening bestemmingsplan
Horecabedrijf beginnen
Huishoudelijk afval inzamelen
Huisnummering
Huisverbod
Hulp bij het huishouden
Hulp bij schulden
Hulp bij werk zoeken
Hulp bij wonen
Hulp bij wonen en vervoer
Hulp bij zorg en gezondheid
Hulp en advies bij huiselijk geweld
Huurtoeslag aanvragen
Identiteitskaart aanvragen
Individuele inkomenstoeslag aanvragen
Informatie in de basisregistratie personen (BRP)
Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur
Inschrijven in Nederland voor studie of werk
Inzameling bedrijfsafval
Jaaropgaven Sociale Zaken
Jeugdfonds
Jeugdleden, Subsidie
Jongerenrijbewijs aanvragen
Kabels en leidingen aanleggen
Kadastrale gegevens opvragen
Kavel- en woninguitgifte
Kinderopvang starten
Kindgebonden budget aanvragen
Klacht over de gemeente indienen
Klein kansspel organiseren
Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen
Kopie van de aanslag gemeentebelastingen aanvragen
Kredietbank
Kwijtschelding belastingen en heffingen
Landmeetkundige gegevens inzien
Landmeetkundige gegevens inzien
Leegstaand pand tijdelijk verhuren
Leerlingenvervoer aanvragen
Loonkostensubsidie aanvragen
Loterij organiseren
Medische keuring voor uw rijbewijs
Melden bijeenkomst van persoonlijke aard door paracommerciële instellingen
Melding asbestbodemsanering
Melding over openbare ruimte indienen
Melding ruimtelijk gebruik in het buitengebied
Melding voor het brandveilig gebruik van gebouwen
Milieumelding doen
Mobiele puinbreker gebruiken
Moederschap ontkennen
Monument verbouwen of slopen
Monument, aanwijzing
Muziek laten horen
Nederlandse kinderen adopteren
Nederlandse nationaliteit aanvragen
Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen
Nieuwe straatnaam doorgeven
Omgevingsvergunning aanvragen
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen
Omgevingsvergunning bouwen aanvragen
Omgevingsvergunning milieu aanvragen
Omgevingsvergunning voor asbestopslag aanvragen
Omgevingsvergunning voor het aanleggen
Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen
Ondersteuningsbudget (Actieplan corona)
Ondersteuningsverklaring afleggen voor verkiezingen
Ongediertebestrijding
Onroerendezaakbelasting betalen
Ontheffing Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
Ontheffing wegenverkeerswet
Op straat of aan de deur verkopen
Opleiding reanimatie en bedienen AED
Opnieuw inschrijven in Nederland
Oud papier inleveren
Oude kleding inleveren
Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen
Ouderschap ontkennen
Overlast van bomen en struiken melden
Parkeergarage De Hoge Wal, toegangssleutel
Parkeerontheffing blauwe zone
Partijnaam registreren voor verkiezingen
Paspoort of identiteitskaart aanvragen
Paspoort of identiteitskaart met spoed aanvragen
Paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen
Paspoort of identiteitskaart voor Nederlanders die in het buitenland wonen
Persoonsgebonden budget
Peuterspeelzaalwerk
Predicaat Hofleverancier of Koninklijk aanvragen
Principeverzoek
Reclame aanbrengen aan pand
Reclamebelasting
Registreren en aangifte doen van een levenloos geboren kind
Reizen met kinderen
Rijbewijs aanvragen
Rijbewijs met beperkende bepalingen aanvragen
Rijbewijs verloren of gestolen
Rioolaansluiting aanvragen
Rioolheffing betalen
Schouderklopje
Sloopmeter-registratieregeling
Speelterreinen
Spreekuur Stadsbouwmeester
Standplaatsvergunning aanvragen
Starterslening aanvragen
Stimulering vrijetijdsbesteding mensen met een handicap
Stoffelijk overschot naar een ander land vervoeren
Structurele subsidie
Subsidie algemeen, indienen verantwoording
Subsidie combinatiefuncties
Subsidie, aanvragen algemeen
Taxatieverslag
Tijdelijke lening bedrijfskapitaal aanvragen
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Toeristenbelasting betalen
Toestemming geven voor ontleding van een lichaam
Trekkerrijbewijs
Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont
Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan
Trouwplannen, melding
Tweede of zakenpaspoort aanvragen
Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen
Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen
Uitkeringsfraude
Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen
Uittreksel uit basisregistratie personen opvragen
Uitweg, melding
Urgentieverklaring huurwoning aanvragen
Vakantie doorgeven bij bijstandsuitkering
Vaststelling van het ouderschap
Veelgestelde vragen Omgevingsdienst Twente
Verblijfsvergunning aanvragen
Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan (planschade)
Vergunning intrekken
Verhuizen
Verhuizen naar het buitenland
Verkeersregelaar bij evenementen
Verklaring afleggen over uw persoonsgegevens
Verklaring omtrent het gedrag aanvragen
Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen
Verlagen van bijstandsuitkering
Verzilverlening aanvragen
Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort aanvragen
Volkstuin huren
Volledige leerplicht en kwalificatieplicht
Vondeling gevonden
Voornaam of achternaam wijzigen
Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen
Voorschot op bijstandsuitkering
Vragen over epidemieën stellen
Vragen over jeugd en gezin
Vreemdelingenpaspoort aanvragen
Vrijstelling van leerplicht aanvragen
Vrijwilligerswerk, begeleiding
Vuur stoken in de openlucht
Vuurwerk afsteken
Vuurwerk opslaan of verkopen
WOZ-beschikking
Waarmerken kopie
Watervergunning aanvragen
Wegenlegger
Welstand
Werken onder begeleiding
Wet hergebruik overheidsinformatie
Woonkostentoeslag aanvragen
Zienswijze indienen
Zwervende dieren opvangen
sportinvesteringen, subsidie