Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Erfgoedadviesraad

De Erfgoed adviesraad (EAr) heeft als taak het college te adviseren over algemene beleidsuitgangspunten op het gebied van erfgoed. Het gaat onder andere om het doen van voorstellen voor het aanwijzen van beschermd erfgoed, het creëren van draagvlak voor erfgoed(zorg) en advisering over het organiseren van publieksactiviteiten zoals de jaarlijkse Open Monumentendag.

Op dit moment bestaat de Erfgoedadviesraad uit 7 leden die deskundig zijn op het gebied van erfgoedzorg en/of een van de volgende terreinen van erfgoed, namelijk (historische) bouwkunst, (cultuur)landschap of archeologie. Ook beschikken de leden over lokale historische kennis.

Uitgebrachte adviezen

De EAr brengt adviezen uit aan het college van B&W over erfgoed in het ruimtelijk domein. Deze adviezen zijn openbaar en als u er behoefte aan heeft, kunt u deze adviezen nalezen.

Leden Erfgoedadviesraad

Groepsfoto van de leden van de Erfgoedadviesraad Rijssen-Holten
Leden van de erfgoedadviesraad, met van links naar rechts: Charlotte Prinsen, Marcel Beunk, Ewoud van Arkel, Han Kleinjan, Johan Brinkers, Henk Slagman, Wim Nijkamp, Arie Nijkamp.

Johan Brinkers is gepensioneerd medewerker van de gemeente Rijssen-Holten en woonachtig in Holten.
Binnen de gemeente heeft hij zich vanaf 2006 tot eind 2015 als erfgoedzorger / vergunningverlener onder andere beziggehouden met de ontwikkeling van en de uitvoering van het gemeentelijke monumenten- en erfgoedbeleid, waaronder het opstellen van de Erfgoednota 2015-2019.
Als lid van de Erfgoed adviesraad hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan het creëren van draagvlak voor erfgoedzorg binnen de gemeente en daarmee het versterken van de karakteristieke uitstraling van de gemeente.

Bert Groenewoudt woont in Holten, bij Dijkerhoek. Hij is werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Bert is opgeleid als archeoloog aan de Universiteit van Amsterdam en heeft een brede algemene belangstelling. Als onderzoeker en projectleider is hij betrokken bij uiteenlopende projecten op het gebied van de geschiedenis van cultuurlandschappen, de waardering van erfgoed en het stellen van onderzoeksprioriteiten.

Wim Nijkamp is geboren aan de rand van Rijssen, aan de Brekeldlaan. Zijn  jeugd heeft hij met veel genoegen in Rijssen doorgebracht. Rijssen hield toen op bij de Wijnand Zeeuwstraat en Wim woonde aan de andere kant van de Es. Na de middelbare school studeerde hij aan de Pedagogische Academie in Almelo en aan het Seminarium voor Orthopedagogiek. Na een aantal jaren voor de klas in Staphorst werd hij algemeen directeur van twee scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Zwolle. In de Staphorster periode heeft Wim o.a. meegewerkt aan een geschiedenismethode “Kiek is achterumme”. Daarna maakte hij een carrièreswitch en werd algemeen directeur en uiteindelijk voorzitter Raad van Bestuur van een landelijke thuiszorginstelling. Naast zijn reguliere werkzaamheden mocht hij veel bestuurlijke functies in het onderwijs, maar ook in de zorg en de politiek vervullen. Momenteel richt Wim zich vooral op adviseurschap bij een internationale organisatie voor hulp aan kinderen, het commissariaat van een zorginstelling en bestuurlijke functies als lid van het bestuur van de Rijssense musea. Als voorzitter van de Erfgoedadviesraad hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan de bewustwording en het behoud van ons aller erfgoed in Rijssen en Holten.

Al op jonge leeftijd had Henk Slagman interesse voor alles wat er in en op de bouwplaats gebeurde. Dit resulteerde erin dat hij op 15-jarige leeftijd als leerling-metselaar aan het werk ging bij een klein aannemersbedrijf waar hij in ruim 6 jaar de bouwwereld van binnenuit redelijk goed heeft leren kennen. Zijn ambtelijke loopbaan begon als  bouwkundig tekenaar bij de gemeente Rijssen waarbij het accent voornamelijk lag op het beheer en opstellen van groot onderhoud en renovatie van het toenmalige woningbestand. Na 14 jaar intern is hij overgestapt naar het toenmalige Bouw- en woningtoezicht om zowel vergunningverlening te doen als buitencontrole.  De laatste 15 jaar is hij steeds meer betrokken geweest bij de ontwikkelingen van bestemmingsplannen, zowel inbreidinglocaties als uitbreiding van de woonkernen. Door al die jaren heen heeft Henk de ontwikkeling van met name het centrum van Rijssen van nabij meegemaakt en ook de bewustwording dat er met name in de jaren ‘70 tot ’90 veel gesloopt is, waarvan hij van mening is dat dat niet had mogen gebeuren. Henk vindt dat we daarom juist nu zuinig moeten zijn op datgene wat nog aanwezig is en mogelijk nog is te herstellen. Daarbij moeten we verder kijken dan alleen het gebouw, door ook de omgeving waar het staat te beschouwen.

Ewoud van Arkel woont in Dijkerhoek en is jurist van opleiding, oud-uitgever, zelfstandig ondernemer (PrID) en nu vooral betrokken bij het agrarisch erfgoed en specifiek de historische boerderijen. In dat verband heeft hij meegeholpen bij de oprichting van de ook in Rijssen, Holten en omgeving actief zijnde boerderijenstichting Twentse Erven.
Momenteel is hij secretaris en penningmeester van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN). AEN is de koepelorganisatie van de over heel Nederland verspreid opererende boerderijenstichtingen.
In de afgelopen twee jaar heeft Ewoud zich beziggehouden met de inrichting en uitvoering van het project Boerderij Inventarisatie en Monitoring (BIM), een project van AEN dat wordt gefinancierd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincie Overijssel. Hij is doende alle boerderijen in de gemeente Rijssen-Holten in kaart te brengen.
Een andere betrokkenheid bij erfgoed komt tot uitdrukking in zijn rol als gediplomeerd molenaar, waarbij hij voornamelijk werkzaam is op de molen van Dijkerhoek, De Hegeman. Ook is hij betrokken bij Heemschut, afdeling Overijssel sectie Twente, waar hij zich bezighoudt met erfgoedvragen rondom Vliegveld Twente.