Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fase 2. De Banis

Visie

Na de eerste fase wordt een omgevingsvisie gemaakt. Deze visie is een uitgebreidere versie van het idee en geeft richting aan het verdere plan. Het beschrijft de hoofdpunten van het project, de gewenste ruimtelijke kwaliteit, en de maatschappelijke en economische doelen. Bij het opstellen van de visie worden verschillende belanghebbenden betrokken.

Op dit moment werken we hard aan het opstellen van de visie. We analyseren beleidsstukken, doen verschillende onderzoeken en beginnen met de eerste schetsen. Verschillende belanghebbenden worden hierbij betrokken. Hieronder leest u meer over de voortgang.

Stap 1. Uitganspunten formuleren

Mei, juni 2024

In deze stap brengen we in beeld welke opgaven en ambities er liggen voor de Banis.

  • Met behulp van een gebiedsanalyse, verschillende (milieu) onderzoeken en een eerste werkatelier geven we de ambities en opgaven samen met u vorm.
  • We werken 2 mogelijke ruimtelijke scenario’s uit.

Onderzoeken in deze stap: Quickscan flora en fauna, Bureaustudie bodem, Onderzoek naar milieu en bedrijvenzonering, Archeologisch bureauonderzoek, Bureaustudie waterhuishouding, Verkeersstudie

Stap 2. Keuzes maken

Juli, augustus, september 2024

In de tweede stap werken we de ruimtelijke scenario’s uit naar een definitief vlekkenplan. Een vlekkenplan is een schetsmatige kaart die de verschillende functies en indelingen van een gebied laat zien, zoals woon-, werk- en groenruimtes.

  • We organiseren een tweede werkatelier waarin we de scenario’s voorleggen en samen keuzes maken voor het definitieve vlekkenplan.
  • In het derde werkatelier leggen we het definitieve vlekkenplan voor en koppelen we terug welke keuzes waarom gemaakt zijn.

Stap 3. Ontwerpen omgevingsvisie

September, oktober 2024

In de laatste stap verwerken we alle opgehaalde informatie tot de definitieve omgevingsvisie.

  • We stellen een concept omgevingsvisie op.
  • In het vierde en laatste werkatelier leggen we de concept omgevingsvisie voor en bespreken we samen de behaalde resultaten.
  • We ronden het proces af met een definitieve omgevingsvisie

De visie zal waarschijnlijk in november 2024 klaar zijn.

Werkaltelier 1

Op 28 mei 2024 heeft het eerste “werkatelier” plaatsgevonden. Tijdens dit werkatelier is de gemeente samen met verschillende belanghebbenden om tafel geweest. Hier heeft bureau Land-ID een presentatie gegeven. U kunt het verslag van dit werkatelier lezen.

Werkaltelier 2

Op 11 juli 2024 heeft het tweede werkatelier plaatsgevonden. Ook hier heeft bureau Land-ID weer een presentatie gegeven.

Afronding visie

Het college hoopt eind 2024 een concept visie klaar te hebben.

Contactgegevens project

debanis@rijssen-holten.nl