Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Recreatie en horecabeleid

De gemeente Rijssen-Holten is zich bewust van de mogelijkheden die er zijn op recreatief-toeristisch gebied. Om aan te geven op welke wijze wij als toeristische gemeente op de kaart moeten worden gezet zijn we in 2004 gestart met het opstellen van een nieuw beleidskader voor recreatie en toerisme. Het beleid is verwoord in de recreatienota. Daarnaast is ook een horecavisie opgesteld voor de ruimtelijke aspecten (uitbreiding en nieuwvestiging) van de horeca. Bij het opstellen van beide beleidskaders is gewerkt met klankbordgroepen met daarin vertegenwoordigers uit onder andere de horeca en de recreatiebranche. We willen het werken met de klankbordgroep structureel voortzetten en daarvoor het Platform Recreatie en Toerisme inschakelen.

Naast het opstellen van beleid is het minstens zo belangrijk dat er nieuwe initiatieven worden ontplooid. De gemeente stimuleert nieuwe ontwikkelingen, neemt zelf initiatieven en vervult verder in algemene zin de regierol. Een eerste aanzet voor nieuwe projecten is weergegeven in het uitvoeringsprogramma van de recreatienota. De eerste projecten hiervan zijn inmiddels opgestart. Daarnaast is een ambitiekaart gemaakt met daarin op hoofdlijnen aangegeven waar en welke ontwikkelingsmogelijkheden er in onze gemeente zijn.

De financiering van de projecten is afhankelijk van de initiatiefnemer. Als de gemeente initiatiefnemer is zal de gemeente in beginsel ook zorg dragen voor de financiering. Daarbij tracht de gemeente ook zoveel mogelijk subsidiegelden te verwerven. Verder bestaat de mogelijkheid dat de gemeente meebetaalt (cofinanciering) aan particuliere projecten die door andere overheden worden gesubsidieerd.

Door het verbeteren van het recreatief-toeristische product moet de werkgelegenheid binnen de sector de komende jaren groeien met 2% per jaar ten opzichte van de autonome groei. Daarnaast verbetert de ruimtelijke kwaliteit door plattelandsontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de kernen Rijssen en Holten. Algehele kwalitatieve verbetering van bestaande publieke en private recreatievoorzieningen, betere samenwerking, betere uitstraling en optimalisatie van het gebruik dragen daar ook aan bij. Uitbreiding van vastgoed, terreinen en gebruiksmogelijkheden behoort ook tot de mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.

Het recreatie- en horecabeleid is in oktober 2006 vastgesteld.

Documenten