Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidie combinatiefuncties

De Algemene subsidieverordening van de gemeente Rijssen-Holten kent diverse nadere regels. Deze nadere regels maken het mogelijk om voor verschillende zaken subsidie aan te vragen. Het gaat hierbij om subsidies waarvoor een speciaal budget beschikbaar is. De verdeling van dit budget is onder meer afhankelijk van het aantal ingekomen aanvragen. Om die reden moeten aanvragen voor deze subsidies vóór een bepaalde datum worden ingediend.

Instellingen en organisaties die een functionaris op sport en bewegen of kunst en cultuur willen inzetten kunnen een subsidie aanvragen. 

Vanaf 1 juli 2020 kunt u de subsidie alleen aanvragen met e-Herkenning. Dit zijn de erkende leveranciers voor E-herkenning.

U kunt uw aanvraag indienen via dit aanvraagformulier.

U kunt in aanmerking komen voor subsidie “Brede Regeling Combinatiefuncties Rijssen-Holten 2020” als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De functie van de combinatiefunctionaris of buurtsportcoach betreft een structurele functie;
  • De combinatiefunctie beslaat de sectoren sport en onderwijs en is zoveel mogelijk uitvoerend binnen de doelgroep jeugd;
  • De functie van buurtsportcoach beslaat de sector sport of cultuur en één of meerdere andere sector(en) en is overwegend uitvoerend. Hij of zij is werkzaam met een grote verscheidenheid aan mensen in een diverse omgeving en zorgt voor een aanvullend en passend aanbod;
  • Het is mogelijk een coördinerende buurtsportcoach aan te stellen. U geeft via SMART geformuleerde resultaatafspraken aan welke toegevoegde waarde de coördinator heeft boven een uitvoerend medewerker;
  • De organisaties waarvoor de functionaris de werkzaamheden verricht zijn gevestigd in de gemeente Rijssen-Holten;
  • Is de sport- of beweegaanbieder of andere samenwerkingspartij commercieel ingericht, dan geldt er een maximale subsidieperiode van 1 jaar waarbij de subsidie wordt ingezet om het initiatief aan te jagen;
  • Alle organisaties uit lid 5 van deze regel zijn rechtspersoon;
  • De functie/taakomschrijving van een functionaris voldoet ten minste aan 1 van de doelen als omschreven in regel 2 van deze regeling;
  • De werkgever/ inlener stelt een functionaris aan en draagt zorg voor goed werkgeverschap.
  • U kunt uw digitale aanvraag voor dit jaar indienen tot 1 december 2020. Aanvragen die na die datum worden ingediend, worden alleen door het college beoordeeld als het budget subsidie ‘Brede Regeling Combinatiefuncties Rijssen-Holten 2020’ toereikend is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Mensink op 06 10056390.