Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Privacy

De gemeente Rijssen-Holten vindt het erg belangrijk dat wij op een goede manier met uw persoonsgegevens omgaan en daarbij uw privacy respecteren. Hier vindt u algemene informatie over hoe de gemeente Rijssen-Holten met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Verantwoordelijke

Het college van burgemeester en wethouders (het college van B&W) is verantwoordelijk voor het goed borgen van de privacy binnen de gemeente Rijssen-Holten.

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de opvolger daarvan, de Algemene Verordening Gegevenscherming (AVG) binnen de gemeente Rijssen-Holten. Daarnaast adviseert zij gevraagd en ongevraagd over de toepassing van de Wbp en de AVG binnen de organisatie en houdt zij een openbaar register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente Rijssen-Holten.
De functionaris gegevensbescherming is een aanspreekpunt voor alle zaken die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaan. Inwoners, klanten, personeelsleden, kortom: alle betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen bij de functionaris gegevensbescherming terecht voor informatie over en inzage in de van hem of haar verwerkte gegevens. Ook is de functionaris gegevensbescherming het aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over de eigen verwerkte gegevens.
De FG is te bereiken via fg@rijssen-holten.nl.

De Wbp geeft organisaties de mogelijkheid een interne toezichthouder (Functionaris Gegevensbescherming) te benoemen. Vanaf 25 mei 2018 is het benoemen van een functionaris gegevensbescherming voor ons verplicht. Het voordeel van een functionaris gegevensberscherming is dat er een duidelijk aanspreekpunt is binnen de organisatie voor alle zaken die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaan. De wettelijke taken en bevoegdheden van de functionaris gegevensberscherming geven hem een onafhankelijke positie binnen de organisatie.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens leest u wat uw rechten zijn bij het gebruik van uw persoonsgegevens. Ook als u er bijvoorbeeld niet uit komt met ons of als u een klacht in wilt dienen. Let op: uw klacht moet gaan over hoe wij als gemeente omgaan met uw gegevens. De klacht kan dus niet gaan over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van iemand anders. Ook kunt u een tip geven.

Wilt u uw gegevens inzien of wilt u gegevens laten verwijderen of wijzigen? Kijk dan onder Verzoek over persoonsgegevens indienen.

Wet politiegegevens

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Rijssen-Holten gebruiken soms persoonsgegevens van u. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer zij een overtreding constateren. Ook kunnen zij uw gegevens vastleggen als u bijvoorbeeld een slachtoffer bent. De wet noemt deze gegevens Politiegegevens. Hierop is niet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, maar de Wet politiegegevens (Wpg). In deze privacyverklaring leest u hoe gemeente Rijssen-Holten omgaat met politiegegevens.

Wij gebruiken uw naam, adres en woonplaats (naw-gegevens), uw BSN en uw kenteken. Ook registreren wij de gegevens uit uw identiteitsbewijs, waaronder uw nationaliteit. Daarnaast kan het voorkomen dat wij gegevens over u registeren die verband houden met de overtreding. Tot slot kunnen wij bijzondere persoonsgegevens gebruiken, zoals gezondheids- en religieuze gegevens. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor zover strikt noodzakelijk.

Over het algemeen gebruiken wij uw persoonsgegevens voor onze dagelijkse politietaak. Deze dagelijkse politietaken staan beschreven onder artikel 8 van de Wpg. Onder de dagelijkse politietaak valt bijvoorbeeld de handhaving van wetten en regels.

Bij het registreren van uw gegevens maken wij gebruik van gegevens uit de basisregistraties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Basisregistratie personen (BRP). Als wij die gegevens uit de basisregistraties hebben gehaald, zijn het voor ons politiegegevens geworden voor zover wij hebben geconstateerd dat er sprake is van een overtreding. Is dit niet het geval? Dan vallen de gegevens onder de AVG.

Alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn krijgen toegang tot gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij  nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van de politie. Ook zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

Voor het regelen van de betaling van uw boete geven wij uw gegevens door aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om een deel van uw gegevens door te geven aan het SWV Twente Noord en het SWV3201.

Wij kunnen uw gegevens in het kader van het opsporen en voorkomen van strafbare feiten doorgeven aan opsporingsinstanties, zoals de politie.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

In de Wpg zijn bewaartermijnen vastgesteld voor politiegegevens. Politiegegevens die we verwerken in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietaak bewaren we tot maximaal 5 jaar na de datum van de eerste verwerking.

Onder de Wpg heeft de betrokkene enkele rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens. De persoon over wie de persoons- of politiegegevens gaan, noemen we de betrokkene. De betrokkene heeft in bepaalde gevallen recht op:

 • Inzage
 • verbetering van de gegevens
 • gegevenswissing/vernietiging
 • beperking van de verwerking van gegevens
 • bezwaar/beroep

Wij zijn verplicht om in het kader van onze politietaak u te informeren over verwerkingen. Wij hebben daarvoor een apart verwerkingsregister voor politiegegevens (pdf, 84 KB). Daarnaast stellen wij op de hoogte als er is voldaan aan uw verzoek om uw gegevens te verbeteren, te wissen of te beperken.

Wilt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen. Als u van mening bent dat de gegevens niet kloppen, dan kunt u ook een schriftelijk verzoek bij ons indienen. U geeft hierin aan wat er gewijzigd moet worden.

Wij kunnen niet altijd voldoen aan uw verzoek tot het uitoefenen van een recht met betrekking tot uw persoonsgegevens. In de volgende gevallen hebben het recht uw verzoek af te wijzen:

 • het gerechtelijke onderzoeken of procedures zou belemmeren
 • dat nadelige gevolgen heeft voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen
 • de openbare veiligheid in het geding is
 • de rechten en vrijheden van derden worden geschonden
 • de nationale veiligheid in het geding is
 • Een verzoek kan ook worden afgewezen als het kennelijk een ongegrond of buitensporig verzoek is.

Veilig mailen met de gemeente

De gemeente verstuurt privacygevoelige documenten via beveiligde e-mail. Wilt u op uw beurt gebruikmaken van een beveiligde verbinding om iets aan de gemeente toe te sturen, dan kan dat. Maak dan gebruik van filetransfer.

Ga naar https://filetransfer.rijssen-holten.nl. Druk daarna op ‘verzenden’ en vul uw contactgegevens in. Hierna ontvangt u per mail een verificatiecode. Wanneer u deze code heeft ingevuld kunt u de geadresseerde(n) invullen en kiezen om een bestand toe te voegen en/of een vertrouwelijk bericht op te nemen. Tot slot kiest u het beveiligingsniveau en start u de transactie.

Datalek melden

De gemeente Rijssen-Holten doet haar uiterste best om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Heeft u toch een zwakke plek gevonden in onze (digitale) diensten? Of kunt u vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens, zomaar inzien of benaderen? Wilt u dan zo snel mogelijk contact met ons opnemen via datalekken@rijssen-holten.nl? Wij waarderen uw oplettendheid! Wij werken graag met u samen om de situatie zo snel mogelijk op te lossen.

Google reCAPTCHA V3

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Het IP-adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. Het IP-adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Lees hierover meer in hun privacybeleid.

Google Terms of Service – Privacy & Terms – Google