Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verzoek over persoonsgegevens indienen

De gemeente verzamelt en bewaart verschillende persoonsgegevens van u. U heeft een aantal rechten over deze persoonsgegevens. Een verzoek over uw persoonsgegevens doet u bij de gemeente.

De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij. Bijvoorbeeld de gegevens die u invult als u een vergunning aanvraagt. De persoonsgegevens worden op verschillende manieren verwerkt en bewaard. Dit gebeurt op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. Dat is verplicht.

 • Log in op MijnOverheid. U heeft hiervoor DigiD nodig.
 • Bekijk uw persoonsgegevens.
 • u ziet welke organisaties uw gegevens mogen gebruiken en waarvoor.

In de meeste gevallen worden uw persoonsgegevens verwerkt om een wettelijke of publieke taak uit te kunnen voeren. U kunt hierbij denken aan wanneer u zich bij de gemeente meldt voor zorg, (financiële) ondersteuning, een omgevingsvergunning of schuldhulpverlening. Wij hebben uw gegevens nodig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij vinden het belangrijk dat u goed wordt geïnformeerd over wat er met uw gegevens gebeurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doel wij deze gegevens gebruiken en of wij de gegevens met anderen delen. Daarbij zullen wij niet meer gegevens vragen dan nodig zijn en zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

U heeft een aantal rechten. Daarmee kunt u meer inzicht en controle krijgen over uw persoonsgegevens. U kunt de gemeente vragen om:

 • uw persoonsgegevens in te zien (recht van inzage)
 • uw gegevens te verbeteren (recht op rectificatie)
 • uw gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid)
 • uw gegevens minder uitgebreid te verwerken (recht op beperking)
 • een overzicht van uw gegevens te ontvangen in een goed leesbare en digitale vorm
 • uw gegevens over te dragen aan een andere instantie of een bedrijf (dataportabiliteit)
 • informatie te geven over instanties, bedrijven of personen die uw gegevens hebben ontvangen van de gemeente
 • te stoppen met de verwerking van uw gegevens
 • geen besluit te nemen zonder dat een ambtenaar hierbij betrokken is geweest. Sommige besluiten worden automatisch door een systeem genomen. U kunt eisen dat altijd een ambtenaar het besluit neemt of controleert.

De gemeente verwerkt veel van uw persoonsgegevens omdat dit in de wet staat. U kunt dan niet of maar beperkt gebruikmaken van uw rechten. U kunt bijvoorbeeld niet vragen om te stoppen met het verwerken van uw gegevens als de gemeente verplicht is deze gegevens bij te houden.

U kunt wel altijd om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U moet daar een duidelijk antwoord op krijgen. 

De voorwaarden voor het indienen van een verzoek over persoonsgegevens zijn in ieder geval:

 • Het gaat om persoonsgegevens van:
  • uzelf
  • een kind jonger dan 16 jaar van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent
 • U mag iemand anders vragen om namens u een verzoek in te dienen (een gemachtigde).
 • Het gaat om persoonsgegevens die worden geregistreerd door de gemeente. Of door instanties die hiervoor een duidelijke opdracht hebben gekregen van de gemeente.
 • Uw rechten kunnen beperkt worden als dit in een wettelijke regeling staat. Zo kunt u niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP).

Zo dient u een verzoek in over uw persoonsgegevens:

 • Geef uw verzoek digitaal door. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
 • Neem contact op met de gemeente.
 • Geef in ieder geval door:
  • over welke persoonsgegevens het gaat
  • wat uw verzoek is 

De beslissing over een concreet verzoek over uw persoonsgegevens krijgt u binnen 1 maand. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 2 maanden. Als de gemeente de termijn wil verlengen, hoort u dit binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek. De termijn gaat in nadat u zich geïdentificeerd heeft, bijvoorbeeld met uw DigiD.

Heeft u om informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens gevraagd? Een antwoord op dit verzoek krijgt u binnen een redelijke termijn. Dit hangt ervan af of uw verzoek om informatie complex is.