Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Leerplicht

Elk kind van 5 tot en met 16 jaar in Nederland is verplicht naar school te gaan. Daarna volgt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt tot uw kind een diploma heeft of tot uw kind 18 jaar is. Op sommige dagen hoeft u kind niet naar school. Bijvoorbeeld omdat het ziek is, of omdat er een feest of begrafenis is. U moet dit wel melden bij de school.

De volledige leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind dus bijvoorbeeld op 15 februari jarig, dan moet het op 1 maart naar school. De volledige leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.

Een kind kan al naar school gaan als het 4 jaar oud is. Het is dan nog niet leerplichtig. U mag uw kind tot 5 jaar thuishouden. Is uw kind 4 jaar en gaat het al wel naar school? Dan moet u afwezigheid melden aan school.

Ouders(s)/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de inschrijving van de leerplichtige kinderen. Ouders zijn ook verantwoordelijk voor het schoolbezoek van hun kinderen. Leerlingen vanaf 12 jaar zijn ook zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek.

Kinderen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, moeten ook naar school. Voor hen geldt de leerplicht ook. Asielzoekerskinderen en kinderen die illegaal in Nederland zijn, vallen hier ook onder.

Na de volledige leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht verlengt de leerplicht:

 • totdat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of
 • tot de dag dat hij of zij 18 jaar wordt.

Een startkwalificatie is een vwo-diploma, een havo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. Door de kwalificatieplicht moet een jongere onderwijs blijven volgen. De jongere mag dit wel combineren met werken, zoals bij de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Volgt uw kind speciaal onderwijs met een uitstroomprofiel werk of dagbesteding? Of volgt uw kind praktijkonderwijs en sluit hij deze af met een getuigschrift? Dan geldt de kwalificatieplicht niet. 

De leerplichtambtenaar controleert of ouders en leerlingen zich aan de Leerplichtwet houden. Hij/zij geeft voorlichting over het belang van school en wat de gevolgen zijn bij het overtreden van de wet. Ook zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek van een leerling.

Scholen zijn verplicht melding te doen bij de leerplichtambtenaar als leerlingen langdurig afwezig zijn. De Inspectie van het Onderwijs controleert of scholen de Leerplichtwet uitvoeren.

De gemeente mag voor uw kind vrijstelling van de leerplicht geven. Dit betekent dat het niet naar school hoeft. Dit kan bijvoorbeeld als uw kind door psychische of lichamelijke klachten geen onderwijs kan volgen. Of als uw kind naar een buitenlandse school gaat.

Voorwaarden vrijstelling van leerplicht

 • Uw kind heeft lichamelijke of psychische problemen. Hiervoor heeft u een verklaring van een arts of een psycholoog nodig.
 • Uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland. Bijvoorbeeld in Duitsland als u in de grensstreek woont.
 • Er zijn bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in uw buurt.
 • U leidt met uw kind een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

Vervangende leerplicht

Zit uw kind tegen het einde van de leerplichtige periode en heeft hij of zij moeite op school? Misschien kan uw kind in dat jaar een afwijkend programma volgen. Dit is de vervangende leerplicht. Het programma van de vervangende leerplicht bestaat uit algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs. Daarnaast bevat het praktijktijd. Dit is licht werk.

Voorwaarden vervangende leerplicht

 • Uw kind heeft moeite om de lessen op school te volgen.
 • Uw kind zit in het laatste jaar van de leerplichtige periode (vóór zijn of haar 16e jaar).
 • Uw kind is 14 jaar of ouder. Zit het kind niet in het laatste jaar van de leerplichtige periode? Dan moet u bewijzen dat uw kind niet geschikt is om volledig dagonderwijs aan een school te volgen.
 • De vervangende leerplicht geldt 1 jaar. U kunt dit verlengen als uw kind nog geen 16 jaar is. U moet de vervangende leerplicht dan 8 weken voor het einde van dat jaar opnieuw aanvragen.

Vrijstelling van inschrijving

Voor een jongere die nog een kwalificatie moet behalen bestaat vrijstelling van inschrijving. Bijvoorbeeld als deze jongere een cursus/training/opleiding volgt die niet valt onder de scholen en opleidinginstituten van de Leerplichtwet, maar wel voldoende onderwijs biedt.

Voorwaarden vrijstelling van inschrijving

 • Ouder(s)/verzorger(s) vragen de vrijstelling aan.
 • De jongere voegt zelf een verklaring toe.
 • De laatste school voegt een verklaring toe.
 • Een uitleg over de cursus/training/opleiding die de jongere wil gaan volgen is bijgevoegd.

Aanvragen

Al deze vrijstellingen vragen om maatwerk. Wanneer u een beroep wilt doen op één van deze vrijstellingen, neemt u dan contact op met de leerplichtambtenaar.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen het besluit van de leerplichtambtenaar. Dit doet u binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bijzonder verlof vraagt u aan bij de school. Redenen voor bijzonder verlof zijn bijvoorbeeld:

 • Verhuizing
 • Huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
 • Viering van ambtsjubileum van vader of moeder
 • Religieuze feestdag
 • De ouders kunnen vanwege hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder verlof van school zijn onder andere:

 • U vraagt geen verlof aan voor de eerste 2 weken van het schooljaar.
 • Uw kind heeft niet langer dan 10 dagen verlof nodig.

Gaat het om meer dan 10 dagen verlof? Dan vraagt u het verlof aan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Omdat er veel jongeren zijn die het onderwijs verlaten zonder een startkwalificatie werken gemeenten samen in een RMC-verband: de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. De RMC-functie is een aanvulling op de Leerplichtwet. De gemeente Rijssen-Holten hoort bij de RMC subregio Almelo.

De doelgroep van de RMC is jongeren van 12 tot 23 jaar.  Deze doelgroep overlapt voor een deel de doelgroep van de Leerplichtwet. Leerplichtambtenaren werken dan ook samen met het RMC. Van jongeren tot 23 jaar moet worden vastgesteld of zij een startkwalificatie hebben behaald. Bij het ontbreken van een dergelijke kwalificatie wordt via de RMC geprobeerd om de jongere alsnog te bewegen deze startkwalificatie te behalen. Hiervoor beschikt het RMC over trajectbegeleiders.

Consequenties niet behalen startkwalificatie

Het niet behalen van een startkwalificatie kan consequenties hebben wanneer een jongere een beroep moet doen op een uitkering. De uitkerende instantie heeft dan de mogelijkheid om de jongere te verplichten alsnog deze startkwalificatie te behalen. De uitkerende instantie kan de jongere ook verwijzen naar het RMC.