Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U kunt alleen bezwaar maken als de gemeente een besluit heeft genomen. Houd daarom de datum van de beslissing bij de hand als u digitaal een bezwaar indient. De besluitdatum vindt u bovenaan de brief of via de officiële bekendmaking op www.overheid.nl

Heeft de gemeente nog geen besluit genomen en heeft u wel vragen, neem dan contact met ons op via (0548) 85 48 54 of via gemeente@rijssen-holten.nl.

Let op: meer informatie over bezwaar en beroep bij gemeentelijke belastingen vindt u op de pagina OZB en WOZ.

U kunt uw bezwaar zowel digitaal als schriftelijk indienen.

Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeente met daarin:

 • uw naam, adres en handtekening
 • de datum van het bezwaarschrift
 • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt (bij voorkeur een kopie van de beslissing bijvoegen)
 • de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente

Stuur uw bezwaarschrift op naar:
Gemeente Rijssen-Holten
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 244
7460 AE Rijssen

Meer informatie over de bezwaarprocedure vindt u in het stappenplan (pdf, 2.03Mb).

Termijn voor het indienen van bezwaar

Zorg er voor dat u een bezwaarschrift indient binnen 6 weken nadat de gemeente de beslissing heeft genomen. U krijgt een ontvangstbevestiging. Als uw bezwaarschrift niet binnen deze termijn door de gemeente is ontvangen, loopt u het risico dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk behandeld wordt.

De volgende stappen volgen in de behandelprocedure van een bezwaar of beroep:

 1. Wanneer de gemeente een besluit neemt, kunt u hiertegen in veel gevallen bezwaar maken als u het er niet mee eens bent. Onder het besluit leest u of bezwaar maken mogelijk is.
 2. In het besluit staat vaak het telefoonnummer van de afdeling. U kunt dit nummer bellen voor meer informatie of om eventueel problemen te
  bespreken. Telefonisch contact kan in sommige gevallen een oplossing bieden zonder bezwaarprocedure.
 3. Bent u samen niet tot een oplossing gekomen? Dan kunnt u online of schriftelijk bezwaar maken.
 4. Een medewerker van de gemeente neemt in de meeste gevallen contact met u op om te kijken naar een mogelijke oplossing. Als dit niet mogelijk is volgt er een schriftelijke behandeling van uw bezwaar en volgt een hoorzitting.
 5. Als u bent uitgenodigd voor een hoorzitting bij de onafhankelijke commissie bezwaarschriften, dan zijn namens die commissie de voorzitter, de secretaris en 2 leden aanwezig. Daarnaast zijn ook de belanghebbende en een vertegenwoordiger van de gemeente bij deze hoorzitting.
  • Tot 10 dagen voor de hoorzitting kunt u documenten indienen voor behandeling. 
  • U mag iemand anders toestemming geven om namens u te spreken tijdens de hoorzitting.
  • Tijdens de hoorzitting kunnen partijen hun standpunten uitleggen, vragen stellen en advies uitbrengen aan de gemeente.
  • U mag iemand meenemen.
  • De hoorzitting is opebnaar, behalve als het over persoonlijke zaken gaat.
  • Voor het verslag maakt de commissie geluidsopnamen van de hoorzitting.
 6. De commissie adviseert hoe zij vinden dat de gemeente moet beslissen op uw bezwaarschrift.
 7. De gemeente beslist op uw bezwaar. Zij mag een andere beslissing nemen dan de commissie adviseert. Zij moet dit uitleggen.
 8. U ontvangt de beslissing op uw bezwaar.

Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. Zorg er voor dat u een beroepschrift indient binnen 6 weken nadat de gemeente de beslissing op bezwaar heeft genomen.

Een beroepschrift bestaat uit:

 • naam, adres en handtekening
 • de datum van uw beroepschrift
 • een omschrijving van de beslissing (op bezwaar) waartegen uw beroepschrift is gericht (bij voorkeur een kopie van de beslissing bijvoegen)
 • de reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift.

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is of wordt uitgesteld? Vraag dan een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort. Meer informatie vindt u in de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid‘. 

Houd er rekening mee dat u zelf moet zorgen voor een vertaling, als dit voor een goede afhandeling noodzakelijk is.

Bezwaar maken tegen leges en gemeentelijke belastingen kan niet online, met uitzondering van de WOZ. Meer informatie over het indienen van bezwaar tegen de WOZ-waarde vindt u op de pagina ‘OZB en WOZ’