Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ligtenbergerveld Oost (Rijssen)

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een nieuwe locatie voor een bedrijventerrein in Rijssen. De reden hiervoor is dat er geen ruimte is voor Rijssense bedrijven om te groeien. Er heeft een locatiestudie plaatsgevonden binnen Rijssen en Holten. Hieruit bleek dat het gebied Ligtenbergerveld Oost het meest geschikt is als nieuw bedrijventerrein. De randvoorwaarden voor het nieuwe bedrijventerrein zijn vastgelegd in een structuurvisie.

Met de structuurvisie Ligtenbergerveld Oost legt de gemeente de belangrijkste punten voor het bedrijventerrein vast. In de visie staan de regels en ambities voor duurzame ontwikkeling. Dit betekent dat de visie:

  • De kwaliteiten en unieke kenmerken van het gebied vastlegt;
  • Aangeeft waar in het gebied we nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen.

De visie geeft hiermee richtlijnen voor  een bedrijventerrein dat maatschappelijke en economische veranderingen kan opvangen en weerstaan.  

De visie is opgesteld met geldende beleidskaders van de Provincie Overijssel en de gemeente Rijssen-Holten. Daarnaast is er een onderzoek (kenschets) uitgevoerd in het gebied. In de kenschets staan de landschappelijke en stedenbouwkundige herkenbare kenmerken van het gebied. In de visie is ook aandacht voor de milieu- en omgevingsonderdelen. 

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders onderzoek gedaan naar nieuwe locaties voor bedrijventerreinen. Uit dat onderzoek blijkt dat het gebied Ligtenbergerveld Oost het meest geschikt is voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein.

De ecologische verbindingszone die er nu ligt, blijft bestaan. De verbindingszone ligt dan tussen het bestaande en nieuwe bedrijventerrein in.

Ontwerpschets nieuw bedrijventerrein Ligtenbergeveld Oost. De verbindingszone loopt tussen het nieuwe en bestaande bedrijventerrein door.

Plek Ligtenbergerveld Oost

Het college heeft besloten om bij beide ’opties te bekijken wat technisch mogelijk is. Dit noemen we ook wel een haalbaarheidsstudie. Dit gebeurt met dezelfde onderzoeken als bij een standaard bestemmingsplanprocedure. Daarom voert de gemeente 6 onderzoeken uit over verschillende onderwerpen:

  • Water
  • Flora en fauna
  • Bodem
  • Stikstof
  • Verkeer
  • Archeologie

Met de uitkomsten van deze onderzoeken kunnen het college en de gemeenteraad een besluit nemen. Zij bepalen welke optie we verder uitwerken in een inrichtingsschets en omgevings- of bestemmingsplan. De gemeenteraad neemt hierover naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 een besluit.

Na de haalbaarheidsstudie

Als het college en de gemeenteraad hebben besloten welke optie de gemeente verder gaat uitwerken in een inrichtingsschets en bestemmings- of omgevingsplan, start een nieuw proces. 

Meestal duurt het proces van een bestemmingsplan 26 weken. Dit is zonder bezwaar of beroep. Bezwaar of beroep kan ervoor zorgen dat het proces langer duurt.
Waarschijnlijk geldt vanaf 1 juli 2023 de Omgevingswet. De bestemmingsplannen worden dan omgevingsplannen of een vorm daarvan. De gemeente weet nog niet hoe die plannen er uit komen te zien. Mogelijk kost het opstellen van zo’n nieuw plan meer tijd dan de bestemmingsplannen die nu gelden. Waarschijnlijk is hier begin 2023 meer duidelijkheid over.