Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Omgevingsplan

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanaf dat moment hebben we 1 tijdelijk omgevingsplan voor de gehele gemeente. In het omgevingsplan staat hoe u gronden en gebouwen mag gebruiken. Bijvoorbeeld waar woningen of bedrijven mogen komen.

De overgangsfase van het omgevingsplan

De gemeente heeft op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, automatisch 1 tijdelijk omgevingsplan: een omgevingsplan van rechtswege. Dit omgevingsplan bevat alle (oude) bestemmingsplannen en een aantal regels die het Rijk overzet naar ons. Het is aan ons om al deze informatie in het omgevingsplan steeds beter raadpleegbaar te maken. Dit doen we door het omgevingsplan stapsgewijs te wijzigen. Deze overgangsfase duurt tot 2032.

U kunt het omgevingsplan bekijken op het Omgevingsloket. Via het onderdeel ‘Regels op de kaart’ kunt u zien welke regels gelden op uw locatie. Hier vindt u in de overgangsfase het voormalig bestemmingsplan als tijdelijk omgevingsplan. In het Omgevingsloket kunt u ook een vergunningcheck doen om te kijken of u een vergunning nodig heeft of bijvoorbeeld een melding moet doen.

Mogelijk passen uw plannen voor bijvoorbeeld (ver)bouw of gebruik van uw perceel niet binnen het omgevingsplan van de gemeente. Dit hoeft niet direct te betekenen dat u uw plan niet kunt realiseren. Wij hebben in beleid opgenomen wat gewenste ontwikkelingen zijn en welke uitgangspunten hiervoor gelden. Of u uw plannen op basis van dit gemeentelijk beleid toch mogelijk kunt maken, vraagt om een aanvullende afweging.

Wij kijken graag met u mee of en op welke manier u uw initiatief kunt realiseren. Dit doen we stapsgewijs, waarbij wij bij elke stap een afweging maken over de wenselijkheid van uw initiatief.

De stappen om door te lopen

  1. Omgevingsoverleg
  2. Principeverzoek
  3. Voorbereiding definitieve vergunningaanvraag of procedure wijziging omgevingsplan
  4. Definitieve vergunningaanvraag of indienen stukken wijzigen omgevingsplan

1. Omgevingsoverleg

De eerste stap in het proces is het omgevingsoverleg. Via het Omgevingsloket kunt u een verzoek voor een omgevingsoverleg indienen bij de gemeente. U logt in met DigiD of eHerkenning. Start een aanvraag en volg de stappen van de aanvraag. Kies de activiteit ‘afwijken van het omgevingsplan’ en voeg een omschrijving van uw plan en (indien nodig) een situatietekening toe. Bij de laatste stap van het indienen van een aanvraag kiest u de optie ‘conceptverzoek (omgevingsoverleg)’.

Tijdens het omgevingsoverleg maken we een eerste inschatting van de wenselijkheid en haalbaarheid van uw initiatief. Wanneer de inschatting is dat uw initiatief wenselijk en haalbaar is, ontvangt uw een reactie met de vervolgstappen, eventuele kanttekeningen, de voorgestelde procedure (wijziging van het omgevingsplan of vergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit) en de randvoorwaarden. Het starten van een participatietraject is 1 van de vervolgstappen.

Het indienen van een conceptverzoek voor een omgevingsoverleg kost € 270,-.

Participatie

We vinden het belangrijk dat u uw buren en eventuele andere belanghebbenden al in een vroegtijdig stadium betrekt bij uw initiatief. Daarom vragen wij u om een participatietraject te starten. Hierbij kunt u gebruik maken van het stappenplan participatie. Met dit stappenplan doorloopt u de verschillende participatieonderdelen van voorbereiding tot uitvoering van participatie. De uiteindelijke acties die ondernomen zijn in het participatieproces en de resultaten hiervan legt u vast in een participatieverslag. Dit participatieverslag is onderdeel van de beoordeling van uw principeverzoek.

2. Principeverzoek

Na het doorlopen van het omgevingsoverleg dient u uw (aangepaste of aangevulde) plan met het participatieverslag in als principeverzoek bij uw contactpersoon binnen de gemeente.

Uw verzoek leggen we samen met een advies voor aan het college van burgemeester en wethouders. Bij een positief principebesluit van het college legt het college uw verzoek voor aan de commissie grondgebied. De commissie grondgebied geeft vervolgens een opinie over de wenselijkheid en haalbaarheid van uw verzoek. Het principebesluit van het college en de opinie van de commissie grondgebied moeten inhoudelijk gezien worden als een mededeling en geen besluit: het college en commissie spreken een positieve of negatieve grondhouding uit ten aanzien van uw initiatief. Bij een positieve opinie van de commissie grondgebied, met eventuele aanvullingen, kan de voorbereiding op uw definitieve vergunningaanvraag of procedure wijziging omgevingsplan starten.

3. Voorbereiding definitieve vergunningaanvraag of procedure wijziging omgevingsplan

Uit deze stap volgt een vergunningaanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit of de wijziging van het omgevingsplan. Dit betekent dat u diverse onderzoeken uit moet laten voeren en dat u het plan volgens de geldende eisen voor moet bereiden. Diverse specialisten kijken hierin mee en geven advies. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in wat nodig is om het plan uit te werken en haalbaar te maken en wat gewenst kan zijn om het initiatief nog beter te maken.

4. Definitieve vergunningaanvraag of indienen stukken wijzigen omgevingsplan

Wanneer voorgaande stappen met succes doorlopen zijn, kunt u de definitieve aanvraag omgevingsvergunning of definitieve stukken indienen. Een vergunningaanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit kan via het Omgevingsloket. De stukken voor het wijzigen van het omgevingsplan dient u in bij uw contactpersoon van de gemeente.

Voor de hele voorbereidingsfase van omgevingsoverleg tot en met voorbereiding van de definitieve aanvraag en stukken bedragen de leges € 270,-. 

Voor de wijziging van het omgevingsplan of de vergunningaanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betaalt u leges. Deze vindt u terug in de legesverordening op overheid.nl.  Kosten van het adviesbureau, bijbehorende onderzoeken of voor het aanleveren van benodigde documenten betaalt u ook zelf. Uw contactpersoon binnen de gemeente informeert u tijdens het proces over de kosten.

Er bestaat geen vaste termijn voor de voorbereidingsfase van uw plan. De voorbereidingsfase voor bijvoorbeeld een grote inbreidingslocatie duurt over het algemeen langer dan de voorbereidingsfase voor de bouw van 1 woning. We vinden het belangrijk om deze voorbereidingsfase zorgvuldig te doorlopen. Dit zorgt ervoor dat de definitieve aanvraag of planwijziging binnen de wettelijke termijn afgehandeld kan worden.