Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beperkte milieutoets

Sommige activiteiten van bedrijven beïnvloeden het milieu. Hiervoor doet u een melding. Soms heeft u daarnaast ook een eenvoudige omgevingsvergunning zonder voorschriften nodig. Dit is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).

Op het Omgevingsloket ziet u of een OBM nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide. Via het Omgevingsloket kunt u daarna meteen de melding doen of de vergunning aanvragen.

Met een milieutoets bekijkt de gemeente hoe erg uw bedrijf het milieu belast. Zijn de activiteiten niet erg belastend voor het milieu? Dan kunt u een OBM krijgen. Blijkt uit de milieutoets dat uw bedrijf het milieu zwaar belast? Of gaat uw bedrijf het milieu zwaar belasten? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

De voorwaarden voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) zijn afhankelijk van het soort bedrijf dat u heeft.

De voorwaarden kunnen zijn:

 • een milieueffectrapport is niet nodig;
 • eventuele afvalstoffen beheert u doelmatig;
 • u blijft binnen de geluidsgrenswaarden;
 • u blijft binnen de grenswaarden voor fijnstof (PM10);
 • u blijft binnen de luchtkwaliteitsnormen;
 • er is geen onaanvaardbare stankhinder;
 • er is geen onaanvaardbaar veiligheidsrisico;
 • een gesloten bodemenergiesysteem kan geen storing veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem.

Meld het altijd vooraf als uw bedrijf activiteiten wil doen op het gebied van:

 • afvalstoffen (zoals het slopen van autowrakken en het opslaan van asbestafval van eigen werkzaamheden);
 • het houden van landbouwhuisdieren;
 • voedingsmiddelen (zoals bierbrouwerijen en zuivelfabrieken);
 • materiaalbewerking (zoals betonfabrieken en textielveredelingsbedrijven);
 • installaties en overige activiteiten (zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties en gesloten bodemenergiesystemen).

Wij beslissen binnen 8 weken na ontvangst over uw aanvraag. Deze termijn kunnen wij verlengen met 6 weken.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

De Omgevingsdienst Twente behandelt inhoudelijk ww aanvraag voor een omgevingsvergunningen beperkte milieutoets (OBM). De Omgevingsdienst Twente kan contact met u of uw adviseur opnemen als er vragen zijn over uw aanvraag. De gemeente blijft wel het bevoegd gezag. Meer informatie vindt u op de website van de Omgevingsdienst Twente