Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vergunningcheck milieu

Heeft u een bedrijf dat het milieu zwaar belast? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Voor sommige schadelijke activiteiten van uw bedrijf hoeft u geen omgevingsvergunning voor het milieu aan te vragen. Een milieumelding is dan voldoende. Soms heeft u daarvoor ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.

Vergunning of melding?

Weet u niet zeker of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Controleer dit via het Omgevingsloket.

De voorwaarde voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het milieu is dat uw bedrijf het milieu zwaar belast. Bijvoorbeeld:

 • rioolwaterzuiveringsinstallaties met een slibvergistingsinstallatie
 • autosloopbedrijven die ook vrachtwagens slopen
 • landbouwbedrijven die een propaantank gebruiken

De voorwaarden voor het doen van een milieumelding vindt u via het Omgevingsloket.

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Doe de vergunningcheck. U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.

U doet een melding via het Omgevingsloket.

 • De aanvraag en de ontwerpvergunning publiceren we en leggen we 6 weken ter inzage.
 • In deze periode kunnen belanghebbenden reageren.
 • Na de inzagetermijn publiceren we de aanvraag en de definitieve vergunning en leggen deze nog eens 6 weken ter inzage. 

Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren, diverse zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

De omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

 • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
 • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Afhankelijk van het soort bedrijf en hoe groot het is, geeft u door:

 • een akoestisch rapport
 • een bodemonderzoeksrapport
 • een geurrapport
 • een energierapport
 • een plattegrond
 • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

Welke bijlagen u in moet dienen, leest u tijdens het indienen van de aanvraag op het Omgevingsloket.

Sinds 1 januari 2019 worden meldingen en omgevingsvergunningen milieu inhoudelijk behandeld door de Omgevingsdienst Twente. Mogelijk kan de Omgevingsdienst Twente contact met u of uw adviseur opnemen als er vragen zijn over uw aanvraag. De gemeente blijft wel het bevoegd gezag.