Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aankondigingen aanbestedingen, verkopen en marktconsultaties

Als gemeente zijn we wettelijk verplicht opdrachten van een bepaalde waarde te publiceren. Voor opdrachten met een lagere waarde geldt deze publicatieplicht niet. We streven naar een zo groot mogelijke transparantie bij de inkoopprocedures. Daarom publiceren we op deze website aankondigingen van opdrachten waarvoor deze wettelijke plicht niet geldt. 

Bent u geïnteresseerd in aankondigingen van opdrachten? Volg ons dan op twitter: @OndernemerRH. Nieuwe aankondigingen worden hierop geplaatst.

Oudere publicaties

Bent u op zoek naar oude aankondigingen van aanbestedingen, verkopen en marktconsultaties? Deze vindt u via de knop hieronder.

Aankondigingen aanbestedingen

Hieronder vindt u lopende aankondigingen van aanbestedingen en marktconsultaties. De datum van publicatie vindt u voor de titel van de aankondiging.

Om de ontwikkeling van Centrumplan Dijkerhoek tussen Maatmansweg 5 en 7 te Holten mogelijk te maken, is de gemeente voornemens het perceel kadastraal bekend Holten sectie H1114 (in eigendom van gemeente) te ruilen met het perceel van Aannemersbedrijf Bramer B.V. kadastraal bekend Holten sectie H1898 (in eigendom van initiatiefnemer).

Er is voor de gemeente geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van concurrentie en/of om mededingenruimte te bieden, omdat vaststaat dat initiatiefnemer de enige serieuze kandidaat is voor de door de gemeente te ruilen grond.

Alleen door een ruiling van de gemeentegronden aan die partij, wordt bereikt dat een integrale ontwikkeling van Centrumplan Dijkerhoek overeenkomstig het door de gemeente wenselijk geachte stedenbouwkundige plan en bestemmingsplan mogelijk wordt.

Met voorgenoemde ruiling is er sprake van een een-op-een grondruil zoals bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 r.o.3.1.6.

De gemeente zal na een wachttijd van 20 werkdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u per email contact opnemen met: aanbesteden@rijssen-holten.nl.

De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met een 201513 Open House procedure Huishoudelijke ondersteuning 2023 ev. gem. Rijssen-Holten. Zie voor meer informatie over de opdracht de aankondiging 201513 Open House procedure Huishoudelijke ondersteuning 2023 ev. gem. Rijssen-Holten.

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf dinsdag 7 juni tot en met woensdag 29 juni, en moeten worden gemaild aan: aanbesteden@rijssen-holten.nl.

Inschrijfformulier

Gebruik voor uw aanmelding het aanmeldformulier

De gemeente Rijssen-Holten is van plan te starten met een marktconsultatie voor de inkoop algmeene voorziening huishoudelijke ondersteuning en de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. Meer informatie over de opdracht vindt u in de aankondiging marktconsultatie en in het beleidskader huishoudelijke ondersteuning Rijssen-Holten.

Aanmelden

U kunt zich tot en met 20 mei aanmelden. Stuur hiervoor een mail naar aanbesteden@rijssen-holten.nl.

Om de ontwikkeling van de voormalige locatie Kruimeltje Veldovenstraat/Zeven Peggenweg te Rijssen mogelijk te maken, is de gemeente voornemens perceel kadastraal bekend Rijssen sectie G 3254 te verkopen aan Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis B.V.

Er is voor de gemeente geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van concurrentie en/of om mededingenruimte te bieden, omdat vaststaat dat de beoogde koper de enige serieuze kandidaat is voor de verwerving van de door de gemeente te vervreemden grond.

Alleen door een vervreemding van de gemeentegronden aan die partij, wordt bereikt dat een integrale ontwikkeling van de voormalige Mauritsschool/Kruimeltje overeenkomstig het door de gemeente wenselijk geachte stedenbouwkundige plan en bestemmingsplan mogelijk wordt.

Met voorgenoemde vervreemding is er sprake van een een-op-een grondverkoop zoals bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 r.o.3.1.6.

De gemeente zal na een wachttijd van 20 werkdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u per email contact opnemen met: aanbesteden@rijssen-holten.nl

Om de ontwikkeling en realisatie van een kind-buurtcentrum in Plan Zuid mogelijk te maken, is de gemeente Rijssen-Holten voornemens een verhuurovereenkomst voor ruimtes binnen het Kind buurtcentrum Plan Zuid, tegen commercieel tarief, te sluiten met kinderopvangorganisatie Christelijke Kinderopvang De Kindertuin. Of deze overeenkomst daadwerkelijk gesloten zal worden, is afhankelijk van de uitkomst van een nog te doorlopen ontwikkeltraject en politieke besluitvorming.
In de bijlage is een omschrijving gegeven van de opdracht om een kind-buurtcentrum voor Plan Zuid rondom de Johan Friso School te ontwikkelen en de criteria die aan een kinderopvangorganisatie binnen dit centrum worden gesteld.

Het verhuren van ruimtes binnen het Kind-buurcentrum is een privaatrechtelijke overeenkomst waarbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht moeten worden genomen waaronder het gelijkheidsbeginsel, zoals geoordeeld is in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778.

De gemeente Rijssen-Holten meent dat er op basis van de door haar geformuleerde criteria slechts één serieuze gegadigde is voor de huur van de ruimtes binnen het nog te ontwikkelen het Kindbuurtcentrum van Plan Zuid (zie bijlage). Deze gegadigde is Christelijke Kinderopvang De Kindertuin. Er is voor de gemeente daarom geen noodzaak of reden om mededingingsruimte te bieden voor de verhuur van de betreffende ruimtes.

De gemeente zal na een wachttijd van 10 werkdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen en Christelijke Kinderopvang De Kindertuin betrekken bij het ontwikkeltraject ‘Kind buurtcentrum Plan Zuid’ met als doel om een verhuurovereenkomst met De Kindertuin te sluiten, indien en voor zover het ontwikkeltraject met succes wordt afgerond en politieke besluitvorming positief is.

Als (markt)partijen het met dit voornemen niet eens zijn en op basis van de in de Bijlage genoemde criteria van mening zijn een potentiële gegadigde te zijn voor de huur van ruimtes in het kind-buurtcentrum Plan Zuid, dan moeten zij uiterlijk binnen de hiervoor genoemde 10 werkdagen – op straffe van niet-ontvankelijkheid – zich schriftelijk via het hieronder genoemde e-mailadres bij de gemeente melden en tegen het voornemen bezwaar maken door het aanspannen van een kort geding tegen de gemeente. Wanneer door marktpartijen van deze bezwaarmogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt en aldus niet binnen de gestelde bezwaartermijn een kort geding tegen de gemeente is aangespannen, heeft de marktpartij haar rechten verwerkt en kan de huurovereenkomst door de gemeente met De Kindertuinen worden gesloten.

Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u per e-mail contact opnemen met aanbesteden@rijssen-holten.nl.

Bijlage

De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor “Vervangen kunstgras voetbalveld SV Excelsior ’31, veld 1, te Rijssen”. Zie voor meer informatie over de opdracht “14-04-2022 AANKONDIGING MOA Vervangen kunstgras voetbalveld SV Excelsior 31 te Rijssen”.

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf dinsdag 19 tot en met maandag 25 april, en moeten worden gemaild aan: aanbesteden@rijssen-holten.nl.

Inschrijfformulier

Gebruik voor uw aanmelding het inschrijfformulier.

Om de ontwikkeling van Opbroek Noord (noordelijk deel) mogelijk te maken, is de gemeente voornemens perceel kadastraal bekend Rijssen sectie B 100086 te verkopen aan Ten Brinke Bouw B.V..

Er is voor de gemeente geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van concurrentie en/of om mededingenruimte te bieden, omdat vaststaat dat de beoogde koper de enige serieuze kandidaat is voor de verwerving van de door de gemeente te vervreemde grond.
Alleen door een vervreemding van de gemeentegronden aan die partij, wordt bereikt dat een integrale ontwikkeling van Opbroek Noord (noordelijk deel) overeenkomstig het door de gemeente wenselijk geachte stedenbouwkundige plan en bestemmingsplan mogelijk wordt.
Met voorgenoemde vervreemding is er sprake van een grondverkoop zoals bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 r.o.3.1.6. De gemeente zal na een wachttijd van 20 werkdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.
Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u per e-mail contact opnemen met aanbesteden@rijssen-holten.nl.

De aanwijzingstermijn voor de partij voor de verzorging van publieke mediadiensten in Rijssen-Holten verloopt in augustus 2022. Momenteel is dat Radio 350. Deze periode van 5 jaar is ingegaan op 28 augustus 2017 en eindigt op 28 augustus 2022. Ben u als partij geïnteresseerd in een aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor onze gemeente voor de komende 5 jaar?

Aanmelden

Dan moet u voor 28 februari 2022 uw aanvraag per post of per mail (aanwijzing@cvdm.nl) indienen bij het Commissariaat van de Media (artikel 7, Mediaregeling 2008).

Vragen

Meer informatie over de procedure of de voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen, vindt u op de website van het Commissariaat van de Media. Of bel hen tijdens het telefonisch vragenuur tussen 11.00 en 12.00 uur via (035) 7737 700.