Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aankondigingen vastgoedtransacties

Als gemeente zijn wij verplicht om bij vastgoedtransacties te controleren of er meerdere serieuze gegadigden zijn. Als dit het geval is, starten wij een openbare selectieprocedure en publiceren wij hier op tijd over. Op deze manier krijgt iedereen een eerlijke kans om deel te nemen aan de selectieprocedure. Als er maar 1 serieuze gegadigde is, kunnen wij direct met deze partij in onderhandeling. In dat geval maken wij de voorgenomen verkoop of uitgifte bekend en geven wij daarbij de motivatie aan. Deze regel komt voort uit het Didam-arrest, een uitspraak van de Hoge Raad.

Op deze pagina vindt u informatie over de gevolgen van het Didam-arrest voor onze vastgoedtransacties en hoe wij hier als gemeente mee omgaan. Het Didam-arrest heeft namelijk invloed op verschillende soorten vastgoedtransacties, zoals huur, pacht, koop, grondruil, het verlenen van het recht van opstal en het vestigen van erfpacht.

Deze informatie geeft u meer inzicht in de wijze waarop wij partijen selecteren bij vastgoedtransacties en andere gerelateerde zaken.

Wij hebben het voornemen om de woning aan de Westerstraat 6, 7462 AJ in Rijssen te verhuren. Met deze bekendmaking geven we uitvoering aan het Didam-arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Om een van de laatste gedeeltes van Opbroek Noord in Rijssen mogelijk te maken, is de gemeente voornemens perceel kadastraal bekend Holten sectie B, nummer 10225 te verkopen aan de familie Baan de Meulemeester.

Er is voor de gemeente geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van concurrentie en/of om mededingingsruimte te bieden, omdat vaststaat dat de beoogde koper de enige serieuze kandidaat is voor de verwerving van de door de gemeente te vervreemden grond. De te verkopen kavel is de helft van een bouwkavel waardoor er geen zelfstandige ontwikkeling op gerealiseerd kan worden. Alleen door een vervreemding van de gemeentegronden aan de aangrenzende kaveleigenaar, wordt bereikt dat een integrale ontwikkeling van Opbroek Noord overeenkomstig het door de gemeente wenselijk geachte stedenbouwkundige plan en bestemmingsplan mogelijk wordt. Met voorgenoemde vervreemding is er sprake van een één-op-één grondverkoop zoals bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 r.o.3.1.6.

De gemeente zal na een wachttijd van 20 werkdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u per email contact opnemen met: aanbesteden@rijssen-holten.nl.

Wij hebben het voornemen om een recht van opstal te vestigen voor een periode van 15 jaar voor Christelijke Woningstichting De Goede Woning (hierna: DGW) op de percelen kadastraal bekend Holten, sectie F, nummers 6770 en 6771.

Motivering

Volgens ons is DGW de meest geschikte partij om het recht van opstal te verkrijgen voor de bouw van 21 flexwoningen in Holten. De gemeente Rijssen-Holten heeft bij het selecteren van een kandidaat voor het project gekeken naar diverse aspecten. Gezien de druk op de woningmarkt en het belang van het realiseren van deze woningen in een korte tijdsperiode, was het van belang dat de geselecteerde partij de nodige ervaring, expertise en financiële middelen had om dit project succesvol te realiseren. Tenslotte hebben de woningcorporaties een belangrijke rol bij het bieden van oplossingen voor deze kwestie. Dit is opgenomen in ons grondbeleid.

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met dit besluit, omdat u van mening bent dat u zelf in aanmerking komt? Dan kunt u dit binnen 14 dagen na publicatiedatum laten weten door een gemotiveerd bericht te sturen naar vastgoed@rijssen-holten.nl gericht aan Team Vastgoed en met als onderwerp “Flexwoningen Holten”. Stuur binnen deze termijn ook een kopie van het bericht naar gemeente Rijssen-Holten, Team Vastgoed, Postbus 244, 7460 AE Rijssen.

Wij geven hierbij kennis van ons voornemen om agrarische gronden in clusters te verpachten. De beschikbare gronden worden per cluster verpacht. De gronden zijn ingedeeld in pachtclusters A en B.

Cluster A

Nabij Drostendijk, bestaande uit de volgende twee percelen:

– Het perceel Rijssen, sectie M, nummer 207 ter grootte van 5.920 m2
– Het perceel Holten, sectie K, nummer 108 ter grootte van 11.995 m2.

Totaaloppervlakte: 17.915 m2 (1,7915 ha), inclusief akkerkruiden Oppervlakte akkerkruiden: circa 450 m2.

Cluster B

Nabij Holterstraatweg, bestaande uit de volgende twee percelen:

  • Het perceel Rijssen, sectie M, nummer 39 ter grootte van 54.475 m2
  • Het perceel Rijssen, sectie M, nummer 651 ter grootte van 80.205 m2

Let op: dit perceel is onder voorwaarden beschikbaar. Wij hebben het recht dit perceel terug te trekken als een project dat wij op het oog hebben, door kan gaan. Mocht dit aan de orde zijn, dan informeren wij gegadigden hier uiterlijk in mei over.

Totaaloppervlakte: 134.680 m2 (13,4680 ha), inclusief akkerkruiden.
Oppervlakte akkerkruiden: circa 1.452 m2.

Akkerkruiden

De huurder van cluster A en/of B is verplicht om akkerkruiden van 2 meter breed aan te leggen langs de rand van de gronden, zoals aangeduid op de Situatietekening Cluster A en Situatietekening Cluster B. Deze tekeningen voegen wij als bijlagen bij het contract toe. Het aantal vierkante meters dat moet worden beplant met akkerkruiden is ook aangegeven op de situatietekening. Dit brengen wij in mindering op de pachtsom.

De situatietekeningen zijn ter illustratie en geven een indicatie van de locatie en de indeling van de gronden. Aan de maten die vermeld staan op de situatietekeningen kunt u rechten ontlenen.

Inschrijven niet meer mogelijk

U kon uw interesse tot en met 25 april 2023 aan ons doorgeven. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Om de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Vletgaarsmaten aan de Montageweg te Holten mogelijk te maken, heeft de gemeente het voornemen het perceel kadastraal bekend Holten sectie H, nummer 1829 (in eigendom van gemeente) te verkopen aan Bremme onroerend Goed BV (hierna: marktpartij).

De gemeente heeft het voornemen om voorgenoemd perceel aan marktpartij over te dragen, aangezien de afspraken en optie op het perceel voor 26 november 2021 (Didam arrest) zijn vastgelegd. Gezien de stand van de onderhandelingen op 26 november 2021 mocht de marktpartij er gerechtvaardigd op vertrouwen dat wij de gemaakte afspraken formaliseren in een (koop)overeenkomst.

Door een verkoop van de gemeentegronden aan die partij, bereiken we dat een ontwikkeling van Vletgaarsmaten aan de Montageweg mogelijk wordt (zoals wij voor ogen hebben  met het stedenbouwkundige plan en bestemmingsplan).

Wij vinden het daarom niet noodzakelijk mededingruimte te bieden, omdat vaststaat dat initiatiefnemer de enige serieuze kandidaat is voor deze grond.

Met voorgenoemde verkoop is er sprake van een grondverkoop zoals bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 r.o.3.1.6.

De wachttijd is verstreken, daarom gaan wij over tot verkoop van deze grond aan de genoemde marktpartij. 

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest gewezen. Dit arrest heeft bepaald dat overheden het gelijkheidsbeginsel dienen toe te passen bij onder andere de verkoop en verhuur van onroerende zaken. Daarvoor dient een overheid een openbare verkoopprocedure te hanteren. Uitzondering daarop is mogelijk in geval op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria er redelijkerwijs maar één partij daarvoor in aanmerking komt. In dat geval mag een overheid één-op-één contracteren. Hiervoor is wel noodzakelijk dat er een publicatie van dit voornemen plaats vindt met een redelijke termijn waarbinnen anderen bezwaar kunnen maken.

De gemeente Rijssen-Holten is voornemens om het perceel kadastraal bekend Rijssen sectie G, nummer 3266 (gedeeltelijk), ter grootte van circa 114 m2, te verkopen aan Columbus Junior West-Twente B.V.

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop en wel om de volgende redenen:

  • Het beoogde gebruik door gegadigde is in verhouding met de bestemming van het perceel en sluit aan bij het door de gemeente beoogde gebruik;
  • Gezien de ligging en afmetingen van het perceel heeft de gemeente de ‘praktische uitvoerbaarheid’ tevens als criteria meegewogen.

Vervaltermijn

De vervaltermijn is verstreken. 

Indien de gemeente uw gemotiveerde bericht binnen voornoemde reactietermijn heeft ontvangen, zal ze binnen een termijn van 14 kalenderdagen na het sluiten van de reactietermijn uw bericht beoordelen en haar standpunt aan u kenbaar maken. Indien u zich niet kunt verenigen met het standpunt van de gemeente, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 14 kalenderdagen na dagtekening van het standpunt van de gemeente een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente Rijssen-Holten hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt.

Om de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Vletgaarsmaten aan de Produktieweg te Holten mogelijk te maken, is de gemeente voornemens het perceel kadastraal bekend Holten sectie H1958 (in eigendom van gemeente) te verkopen aan Müller vastgoed B.V. (hierna: marktpartij).

De gemeente is voornemens om voorgenoemd perceel aan marktpartij over te dragen, aangezien de afspraken en optie op het perceel voor 26 november 2021 (Didam arrest) zijn vastgelegd. Gezien de stand van de onderhandelingen op 26 november 2021 mocht de marktpartij er gerechtvaardigd op vertrouwen dat de gemaakte afspraken geformaliseerd zouden worden in een (koop)overeenkomst.

Door een vervreemding van de gemeentegronden aan die partij, wordt bereikt dat een ontwikkeling van Vletgaarsmaten aan de Produktieweg overeenkomstig het door de gemeente wenselijk geachte stedenbouwkundige plan en bestemmingsplan mogelijk wordt.

Er is voor de gemeente daarom geen aanleiding mededingruimte te bieden, omdat vaststaat dat initiatiefnemer de enige serieuze kandidaat is voor de door de gemeente te vervreemden grond.

Met voorgenoemde vervreemding is er sprake van een grondverkoop zoals bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 r.o.3.1.6.

De wachttijd is verstreken, daarom gaan wij over tot verkoop van deze grond aan de genoemde marktpartij. 

Om de laatste fase van de ontwikkeling Vletgaarsmaten 2B in Holten mogelijk te maken, is de gemeente voornemens perceel kadastraal bekend Holten sectie H, nummer 2061 te verkopen aan Haase Bouwbedrijf B.V.

Er is voor de gemeente geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van concurrentie en/of om mededingsruimte te bieden, omdat vaststaat dat de beoogde koper de enige serieuze kandidaat is voor de verwerving van de door de gemeente te vervreemden grond. De uit te geven kavel is van dusdanige smalle (langgerekte) omvang dat er geen zelfstandige ontwikkeling op gerealiseerd kan worden. Alleen door een vervreemding van de gemeentegronden aan de aangrenzende kaveleigenaar, wordt bereikt dat een integrale ontwikkeling van de bedrijventerrein Vletgaarsmaten 2B overeenkomstig het door de gemeente wenselijk geachte stedenbouwkundige plan en bestemmingsplan mogelijk wordt.  Met voorgenoemde vervreemding is er sprake van een één-op-één grondverkoop zoals bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 r.o.3.1.6.

De wachttijd is verstreken, daarom gaan wij over tot verkoop van deze grond aan de genoemde marktpartij. 

Om de ontwikkeling van Centrumplan Dijkerhoek tussen Maatmansweg 5 en 7 te Holten mogelijk te maken, is de gemeente voornemens het perceel kadastraal bekend Holten sectie H1114 (in eigendom van gemeente) te ruilen met het perceel van Aannemersbedrijf Bramer B.V. kadastraal bekend Holten sectie H1898 (in eigendom van initiatiefnemer).

Er is voor de gemeente geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van concurrentie en/of om mededingenruimte te bieden, omdat vaststaat dat initiatiefnemer de enige serieuze kandidaat is voor de door de gemeente te ruilen grond.

Alleen door een ruiling van de gemeentegronden aan die partij, wordt bereikt dat een integrale ontwikkeling van Centrumplan Dijkerhoek overeenkomstig het door de gemeente wenselijk geachte stedenbouwkundige plan en bestemmingsplan mogelijk wordt.

Met voorgenoemde ruiling is er sprake van een een-op-een grondruil zoals bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 r.o.3.1.6.

De wachttijd is verstreken, daarom gaan wij over tot verkoop van deze grond aan de genoemde marktpartij. 

Om de ontwikkeling van de voormalige locatie Kruimeltje Veldovenstraat/Zeven Peggenweg te Rijssen mogelijk te maken, is de gemeente voornemens perceel kadastraal bekend Rijssen sectie G 3254 te verkopen aan Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis B.V.

Er is voor de gemeente geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van concurrentie en/of om mededingenruimte te bieden, omdat vaststaat dat de beoogde koper de enige serieuze kandidaat is voor de verwerving van de door de gemeente te vervreemden grond.

Alleen door een vervreemding van de gemeentegronden aan die partij, wordt bereikt dat een integrale ontwikkeling van de voormalige Mauritsschool/Kruimeltje overeenkomstig het door de gemeente wenselijk geachte stedenbouwkundige plan en bestemmingsplan mogelijk wordt.

Met voorgenoemde vervreemding is er sprake van een een-op-een grondverkoop zoals bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 r.o.3.1.6.

De wachttijd is verstreken, daarom gaan wij over tot verkoop van deze grond aan de genoemde marktpartij. 

Om de ontwikkeling en realisatie van een kind-buurtcentrum in Plan Zuid mogelijk te maken, is de gemeente Rijssen-Holten voornemens een verhuurovereenkomst voor ruimtes binnen het Kind buurtcentrum Plan Zuid, tegen commercieel tarief, te sluiten met kinderopvangorganisatie Christelijke Kinderopvang De Kindertuin. Of deze overeenkomst daadwerkelijk gesloten zal worden, is afhankelijk van de uitkomst van een nog te doorlopen ontwikkeltraject en politieke besluitvorming.
In de bijlage is een omschrijving gegeven van de opdracht om een kind-buurtcentrum voor Plan Zuid rondom de Johan Friso School te ontwikkelen en de criteria die aan een kinderopvangorganisatie binnen dit centrum worden gesteld.

Het verhuren van ruimtes binnen het Kind-buurcentrum is een privaatrechtelijke overeenkomst waarbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht moeten worden genomen waaronder het gelijkheidsbeginsel, zoals geoordeeld is in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778.

De gemeente Rijssen-Holten meent dat er op basis van de door haar geformuleerde criteria slechts één serieuze gegadigde is voor de huur van de ruimtes binnen het nog te ontwikkelen het Kindbuurtcentrum van Plan Zuid (zie bijlage). Deze gegadigde is Christelijke Kinderopvang De Kindertuin. Er is voor de gemeente daarom geen noodzaak of reden om mededingingsruimte te bieden voor de verhuur van de betreffende ruimtes.

De gemeente zal na een wachttijd van 10 werkdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen en Christelijke Kinderopvang De Kindertuin betrekken bij het ontwikkeltraject ‘Kind buurtcentrum Plan Zuid’ met als doel om een verhuurovereenkomst met De Kindertuin te sluiten, indien en voor zover het ontwikkeltraject met succes wordt afgerond en politieke besluitvorming positief is.

Als (markt)partijen het met dit voornemen niet eens zijn en op basis van de in de Bijlage genoemde criteria van mening zijn een potentiële gegadigde te zijn voor de huur van ruimtes in het kind-buurtcentrum Plan Zuid, dan moeten zij uiterlijk binnen de hiervoor genoemde 10 werkdagen – op straffe van niet-ontvankelijkheid – zich schriftelijk via het hieronder genoemde e-mailadres bij de gemeente melden en tegen het voornemen bezwaar maken door het aanspannen van een kort geding tegen de gemeente. Wanneer door marktpartijen van deze bezwaarmogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt en aldus niet binnen de gestelde bezwaartermijn een kort geding tegen de gemeente is aangespannen, heeft de marktpartij haar rechten verwerkt en kan de huurovereenkomst door de gemeente met De Kindertuinen worden gesloten.

De wachttijd is verstreken, daarom gaan wij over tot uitvoer van ons voornemen.

Om de ontwikkeling van Opbroek Noord (noordelijk deel) mogelijk te maken, is de gemeente voornemens perceel kadastraal bekend Rijssen sectie B 100086 te verkopen aan Ten Brinke Bouw B.V..

Er is voor de gemeente geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van concurrentie en/of om mededingenruimte te bieden, omdat vaststaat dat de beoogde koper de enige serieuze kandidaat is voor de verwerving van de door de gemeente te vervreemde grond.
Alleen door een vervreemding van de gemeentegronden aan die partij, wordt bereikt dat een integrale ontwikkeling van Opbroek Noord (noordelijk deel) overeenkomstig het door de gemeente wenselijk geachte stedenbouwkundige plan en bestemmingsplan mogelijk wordt.
Met voorgenoemde vervreemding is er sprake van een grondverkoop zoals bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 r.o.3.1.6. 

De wachttijd is verstreken, daarom gaan wij over tot verkoop van deze grond aan de genoemde marktpartij.