Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hulp bij geldzorgen

Wordt het lastig om alle rekeningen te betalen? Of moet u rondkomen met minder inkomen door ziekte, ontslag of echtscheiding? Misschien heeft u geen zicht op uw inkomsten en uitgaven? U weet dat er iets moet gebeuren, maar wat? Weet dan dat u niet de enige bent met deze problemen.

De gemeente Rijssen-Holten wil u als inwoner helpen, door samen te zoeken naar een oplossing. Twijfel niet en vraag gerust om hulp. Een eerste betalingsachterstand is vaak nog eenvoudig op te lossen. Wanneer u langer wacht, wordt de kans groter dat uw schulden verder oplopen. Wij adviseren u over mogelijke financiële tegemoetkomingen waar u recht op kunt hebben. Ook krijgt u tips over het op orde brengen en houden van uw administratie, budgetcursussen en andere diensten van organisaties die u verder kunnen helpen. 

Schulddienstverlening

Als u in aanmerking komt voor schulddienstverlening brengen wij samen met u uw inkomsten, uitgaven en schulden in kaart. Hierna kan het schulddienstverleningstraject onder andere bestaan uit:

 • Budgetbegeleiding
 • Budgetbeheer
 • Minnelijke schuldregeling
 • Wettelijke schuldsanering (Wsnp)

Het is ook mogelijk dat u doorverwezen wordt naar andere instanties voor aanvullende hulp. 

Aanvraag

Wil u een vraag stellen? Dat kan:

Wilt u een aanvraag doen?

 • Neem contact op met een hulpverlener via het Sociaal VraagPlein.
 • De hulpverlener laat u weten welke informatie nodig is.
 • Samen met de hulpverlener kijkt u naar uw schulden.
 • U maakt samen een plan van aanpak.

Om u te kunnen helpen met advies of een schuldenregeling, hebben wij inzicht nodig in uw financiële situatie. Advies en informatie krijgt u zonder voorwaarden. Als wij uw (schulden)regeling opstarten, verwachten we echter ook wat van u, namelijk dat:

 • u bereid bent om uw financiële problemen daadwerkelijk op te lossen. 
 • u de afspraken die we maken nakomt.
 • u samen met ons kijkt naar de oorzaak van uw problemen, om te voorkomen dat u nieuwe schulden krijgt.

Wij verwachten dat u ook meewerkt aan onderstaande:

 • er mogen geen nieuwe schulden of betalingsachterstanden ontstaan.
 • u stelt alles ter beschikking voor het betalen van uw schuld.
 • u stelt uw maandelijkse uitgaven naar beneden bij, waardoor u uw schulden kunt aflossen.
 • u zorgt ervoor dat u uw vaste lasten elke maand betaalt.
 • Voor bovenstaande kan het nodig zijn om een budgetbeheerrekening te openen. Met deze rekening worden uw vaste lasten automatisch betaald.

Als blijkt dat uw motivatie of medewerking onvoldoende is, eindigt het traject. 

Bij schuldhulpverlening krijg u binnen 4 weken het eerste gesprek. Is er sprake van een bedreigende situatie? Dan is het eerste gesprek binnen 3 werkdagen. Bedreigende situaties zijn:

 • huisuitzetting
 • afsluiting van gas, water en licht
 • opzegging van uw zorgverzekering

De gasprijzen zijn flink gestegen. Daardoor valt bij veel mensen de energierekening een stuk hoger uit. Heeft u door de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen moeite met het betalen van de energierekening? Neem dan contact op met het Sociaal VraagPlein. We kijken graag samen met u naar een oplossing. Ook kunnen we u in contact brengen met een energiecoach van het energieloket. Die kijkt met u naar mogelijkheden om in huis te besparen op het energieverbruik.

Neem contact op met het Sociaal VraagPlein via (0548) 85 48 54 of sociaalvraagplein@rijssen-holten.nl.

Met budgetbegeleiding leert u uw inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen en te houden. Bovendien leert u voorkomen dat u opnieuw in de financiële problemen komt.

Budgetbegeleiding bestaat uit meerdere gesprekken. Tijdens de gesprekken komen de volgende zaken aan de orde:

 • een maandbegroting opstellen.
 • het bestaande uitgavenpatroon in kaart brengen en zo nodig aanpassen.
 • mogelijkheden bespreken om het inkomen te verhogen door gebruik te maken van financiële regelingen en voorzieningen.
 • het regelen van betalingen.
 • omgaan met huishoudgeld.
 • besparingstips.
 • uw administratie op orde houden.
 • hoe om te gaan met onverwachte uitgaven.

Het uiteindelijke doel is dat u weer zelf uw geldzaken kunt regelen.

Bij budgetbeheer regelt iemand anders tijdelijk uw uitgaven. Uw inkomen komt binnen bij de afdeling budgetbeheer. Deze afdeling betaalt uw vaste lasten (huur, energie, zorgverzekering en dergelijke). Reserveren voor bepaalde nota’s, kleding en onvoorziene uitgaven is ook mogelijk. Het huishoudgeld wordt wekelijks of maandelijks overgemaakt naar uw eigen rekening. U krijgt maandelijks een overzicht van alle betalingen toegezonden.

Het uiteindelijke doel van budgetbeheer is dat u uw financiën weer zelf kunt beheren. Budgetbeheer is tijdelijk.

Bewindvoering

In sommige situaties kan het verstandig zijn dat het beheer voor een langere periode door iemand anders uitgevoerd wordt. In deze situaties kunt u worden doorverwezen naar een beschermbewindvoerder.

Bij een minnelijke schuldregeling proberen we een schuldregeling voor u tot stand te brengen, zonder dat de rechter hier bij betrokken wordt. Daarvoor wordt bemiddeld tussen u en uw schuldeisers. Voorbeelden van een minnelijke schuldregeling zijn:

 • Schuldbemiddeling
 • Saneringskrediet
 • Herfinanciering
 • Betalingsregeling

Algemeen

Als u uw verplichtingen nakomt, krijgt u na afloop van de minnelijke schuldregeling een finale kwijting. Dit betekent dat vastligt dat u geen schulden meer bij uw schuldeisers open hebt staan. Indien u zich niet aan de voorwaarden houdt, kunnen wij u uit de minnelijke schuldregeling zetten en de bemiddeling beëindigen. U kunt dan 4 jaar lang geen nieuw beroep doen op de minnelijke schuldregeling.

Van alle schuldregelingen vindt een registratie plaats bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Bij een schuldregeling werken we volgens de gedragscode van de Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Dit betekent onder andere dat álle schuldeisers moeten instemmen met het voorstel. Wanneer uw schuldeisers niet akkoord gaan kunt u mogelijk een beroep doen op de Wettelijke schuldsanering (Wsnp). Niet in alle gevallen is het mogelijk om tot een oplossing van uw schulden te komen.

Bij een schuldbemiddeling krijgt u geen lening, maar wordt bemiddeld tussen u en de schuldeisers. Er wordt berekend hoeveel u kunt aflossen per maand. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de schuldeisers. Als zij akkoord zijn, spaart u maandelijks bij Stadsbank Oost Nederland voor de aflossing van uw schulden. Uw inkomen komt tijdens deze periode ook bij de Stadsbank binnen. Zij betalen jaarlijks een zo groot mogelijk deel van de schulden af. Ieder jaar wordt opnieuw berekend hoeveel u kunt aflossen. Heeft u zich 3 jaar aan de afspraken gehouden, dan krijgt u voor het restant van uw schulden kwijtschelding van de schuldeisers. U bent dan schuldenvrij.

Bij een saneringskrediet wordt berekend hoeveel u kunt aflossen per maand. Dit voorstel wordt aan de schuldeisers voorgelegd. Als zij akkoord zijn, leent u het geld bij Stadsbank Oost Nederland. Daarover betaalt u wel rente, want het is een lening. En geld lenen kost geld. Uw inkomen komt in deze periode bij de Stadsbank Oost Nederland binnen.

Met het geld betaalt de Stadsbank uw schuldeisers meteen af. U bent dan in 1 keer van uw schuldeisers af. U heeft alleen de Kredietbank nog als schuldeiser. Na aflossing van het saneringskrediet bent u schuldenvrij.

Stadsbank Oost Nederland betaalt in 1 keer al uw schulden af. Voor het totaalbedrag heeft u dan alleen nog een lening bij de Stadsbank. Meestal is dat een stuk overzichtelijker.

Let op, want een herfinanciering is een lening. En lenen kost geld, want u betaalt rente over het bedrag dat u bij de Stadsbank leent. Die rente is meestal wel lager dan andere kosten zoals rood staan, onverwachte boetes of bijkomende administratiekosten.

Een betalingsregeling is een afspraak die u maakt met schuldeiser(s). U spreekt bijvoorbeeld af dat u de schuld niet in 1 keer betaalt, maar in termijnen en binnen een afgesproken periode. Stadsbank Oost Nederland kan u daarbij helpen. Bijvoorbeeld met hulp bij het schrijven van een brief of zelfs met het maken van de betalingsafspraak.

Als blijkt dat alle andere trajecten niet gelukt zijn, is dit de laatste mogelijkheid. Want in sommige gevallen willen schuldeisers niet meewerken aan een schuldregeling. Bijvoorbeeld omdat ze echt zeker willen weten dat ze al hun geld terug krijgen.

In dat geval kunt u gebruik maken van Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), zodat de rechter de schuldeisers kan dwingen alsnog mee te werken. De Stadsbank Oost Nederland kan deze aanvraag voor u indienen bij de rechtbank. De rechter bepaalt of u in aanmerking komt voor de Wsnp.

U leest meer over de wettelijke schuldsanering op de website van de Stadsbank Oost Nederland.

De gemeente werkt met meerdere partijen en organisaties samen als dit in het belang is van het schulddienstverleningstraject. Het gaat om de volgende partijen:

 • Stadsbank Oost Nederland
 • Maatschappelijk Werk Noord West Twente
 • MEE IJsseloevers
 • Woningbouwcorporatie De Goede Woning
 • Woningbouwcorporatie Viverion
 • Thuisadministratie Humanitas
 • Diaconaal netwerk (of diakenen van uw eigen kerkelijke gemeente)
 • Werkgevers