Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt u een budget van de gemeente om zelf uw zorg en hulp in te huren die u nodig heeft. U ontvangt een brief (beschikking) van de gemeente waarin staat voor welke hulp u ondersteuning ontvangt. U ontvangt het budget niet op uw bankrekening. U betaalt de zorgverleners dus niet zelf. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. De SVB betaalt zorgverzekeraars op basis van een factuur, een urenbriefje of een maandelijkse betaling.

Aanvragen

Doe een melding bij het Sociaal VraagPlein. Gebruik hiervoor het formulier ondersteuningsvraag via de knop hieronder.

Op de website van Rijksoverheid vindt u hierover meer informatie. Voor onafhankelijke informatie en advies kunt u terecht bij het informatie- en adviespunt het Juiste Loket

Wij kunnen om een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is maximaal € 19,- per maand. Het gaat hier om de bijdrage vanuit de Wmo.

De gemeente beoordeelt of u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent in staat om aan te geven welke problemen u heeft, hoe deze zijn ontstaan en welke ondersteuning u hierbij helpt.
 • U bent in staat om die taken uit te voeren die samenhangen met een pgb, zoals het kiezen van een passende zorgverlener, het aansturen van de zorgverlener, het aangaan van een contract en het bijhouden van een juiste administratie.
 • U kunt onderbouwen waarom u de maatwerkvoorziening als pgb wilt ontvangen en niet als zorg in natura.
 • U bent verantwoordelijk voor het veilig, doeltreffend en cliëntgericht uitvoeren en aanschaffen van de diensten, woningaanpassingen, hulpmiddelen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren. Oftewel, u bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde ondersteuning. Voor de ondersteuning en zorg die wordt ingekocht met het pgb gelden dezelfde kwaliteitseisen als voor voorzieningen in natura.

 • De consulent stelt eerst vast welke ondersteuning u nodig heeft.
 • Vervolgens wordt berekend hoe hoog uw budget wordt.
 • De hoogte van uw budget is afhankelijk van de omvang van de ondersteuning die u krijgt en welk
  tarief er geldt.
 • U ontvangt een toekenningsbeschikking. Hierin staat de hoogte van uw pgb, voor welke
  periode u het pgb krijgt en tot wanneer de indicatie geldig is.

Het is belangrijk dat u de betalingen uit uw budget goed in de gaten houdt. Op die manier voorkomt u dat het budget te snel op raakt en u uw zorgverlener met eigen geld moet gaan betalen. Vanaf 2016 ontvangt u daarom maandelijks een budgetoverzicht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hierop kunt u zien wat al betaald is en hoeveel budget u nog over heeft.

Wilt u niet wachten op het overzicht? Dan kunt u inloggen via Mijn PGB en gelijk zien wat voor u de stand van zaken is.

Het budget dat u ontvangt mag u niet vrij besteden. U mag het budget alleen gebruiken voor de ondersteuning zoals die is benoemd in de brief (beschikking) van de gemeente. Een attentie voor uw zorgverlener bijvoorbeeld, betaalt u met eigen geld.

U betaalt uw zorgverlener voor de geleverde zorg. U maakt afspraken met uw zorgverlener hoeveel u betaalt en op welke manier. Voor betalingen gelden bepaalde regels. Maar binnen die regels kunt u ook enkele keuzes maken.

Eindigt uw pgb? Geef dat dan direct door aan de SVB. Zo voorkomt u dat er betalingen uit uw budget worden gedaan terwijl dat niet meer de bedoeling is. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er opdracht wordt gegeven om een zorgverlener uit te betalen via een vast maandloon. Eindigt uw pgb en heeft u nog budget over? Dan gaat dat budget terug naar de gemeente.

U spreekt met uw zorgverlener een vergoeding of loon af. Een loon hoort bij een arbeidsovereenkomst. Een vergoeding betaalt u als u opdrachtgever bent.

Het loon of de vergoeding is een bruto bedrag. ‘Bruto’ wil zeggen dat er nog belasting betaald moet worden over het loon of de vergoeding. Uw zorgverlener draagt zelf de belasting af. Maar het is ook mogelijk om uw zorgverlener netto uit te betalen. Het nettobedrag is lager omdat de afdrachten voor de belasting er al afgehaald zijn. De SVB kan dat voor u doen. De SVB regelt dan de betalingen aan de Belastingdienst voor u en uw zorgverlener.

Kunt u kiezen tussen bruto of netto? Het is gebruikelijk dat een zelfstandige zorgverlener een bruto vergoeding krijgt. Zorgverleners die in dienst zijn, krijgen vaak een netto loon. Maar in sommige situaties kunt u het ook anders regelen. Bespreek met uw zorgverlener wat uw voorkeur heeft. 

Is uw zorgverlener bijvoorbeeld uw partner, een familielid, een zorginstelling of een freelancer? Dan spreekt u een (bruto) vergoeding af die de SVB aan de zorgverlener betaalt uit uw budget. Uw zorgverlener draagt zelf af aan de Belastingdienst.

U kunt ook kiezen voor ‘opting in’. Wanneer u er samen voor kiest om de onderlinge arbeidsverhouding voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen wél te beschouwen als dienstbetrekking, dan is er sprake van opting-in. In dit geval houdt u loonheffing in. De SVB verzorgt dan de salarisadministratie en de afdrachten aan de Belastingdienst. Uw zorgverlener krijgt netto uitbetaald.

Heeft u een arbeidsovereenkomst van 4 dagen of meer met uw zorgverlener? Dan krijgt uw zorgverlener een loon. Dit is een netto bedrag. De SVB verzorgt de salarisadministratie en regelt de afdrachten aan de Belastingdienst voor u.

Werkt uw zorgverlener maximaal 3 dagen per week voor u? Dan ontvangt uw zorgverlener een bruto bedrag. U kunt ervoor kiezen om een salarisadministratie bij te houden en uw zorgverlener netto uit te betalen. De SVB verzorgt de salarisadministratie dan voor u.

Voor het toekennen van de pgb geldt de volgende wetgeving: