Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vergunningcheck aanleggen

Wilt u werkzaamheden uitvoeren, zoals een weg aanleggen, boom planten of grond afgraven? En heeft dat gebied een landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het aanleggen nodig. Vroeger heette dit de aanlegvergunning. Doe de vergunningcheck om te kijken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor een gewone omgevingsvergunning voor het aanleggen. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure.

Wilt u grond ophogen of afgraven? Mogelijk moet u daar ook een melding voor doen. 

De voorwaarden voor de omgevingsvergunning voor het aanleggen zijn onder andere:

  • de werkzaamheden passen in het bestemmingsplan;
  • het gaat niet om een monument;
  • het gaat niet om een beschermd stads- of dorpsgezicht.

U betaalt voor dit onderdeel € 549,-. Als er alleen sprake is van het kappen of rooien van bomen betaalt u € 121,-.

In de legesverordening kunt u zien wat u betaalt voor uw benodigde omgevingsvergunning. U vindt de legesverordening op officielebekendmakingen.nl.

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Doe de vergunningcheck. U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.

Om een Omgevingsvergunning aan te vragen, moet u diverse documenten aanleveren. Welke stukken dat zijn, is geregeld in de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (Mor) en is afhankelijk van uw bouwplan. 

Bij het doorlopen van de vergunningcheck en tijdens het indienen van de aanvraag op het Omgevingsloket ziet u welke bijlagen nodig zijn voor uw aanvraag.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan wordt deze gepubliceerd. Dat geldt ook voor het uiteindelijke besluit. Let er dus bij het invullen van het aanvraagformulier op of u toestemming geeft om persoons- en adresgegevens van de aanvrager/melder of gemachtigde openbaar te maken. Wilt u niet dat gegevens openbaar mogen zijn, dan moet u ervoor zorgen dat er geen persoonsgegevens op de verschillende tekeningen, rapporten of andere stukken staan. U bent hier als aanvrager zelf verantwoordelijk voor.

Komt er bij het (ver)bouwen of renoveren meer dan 10 m3 sloopafval vrij of gaat u asbest verwijderen? Dan moet u ook een sloopmelding indienen.

  • Gewone procedure: binnen 8 weken.
  • Uitgebreide procedure: binnen 6 maanden.
  • Deze termijnen mag de gemeente 1 keer met 6 weken verlengen.

Een aanvrager moet zelf zorgen voor het informeren van de mensen in zijn omgeving.

Aanvragen en vergunningen worden daarnaast online gepubliceerd. U kunt zelf op de hoogte blijven via Over uw buurt: