Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert. Daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor, zoals droge zomers en grote hoeveelheden neerslag in 1 keer. Om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige extreme weersomstandigheden zijn gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk gestart om Nederland klimaat- en waterbestendig in te richten (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie). Hierbij richten wij ons op de verwachte klimaateffecten in 2050.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat legt in een video uit wat klimaatverandering inhoudt en wat de gevolgen zijn. Ook wordt kort ingegaan op de bijdrage van de verschillende sectoren (onder andere industrie, verkeer, landbouw en gebouwde omgeving) aan klimaatverandering.

In 2019 zijn de 14 Twentse gemeenten via het samenwerkingsverband Twents Waternet gestart om de effecten van de verwachte klimaatvoorspellingen 2050 in beeld te brengen. Hieruit is de Klimaatatlas ontstaan. In de Klimaatatlas vindt u themakaarten, ook wel stress kaarten, waarop de knelpunten voor onder andere droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen goed zichtbaar zijn. Wat de klimaatveranderingen voor Twente betekenen, is aan de hand van verschillende thema’s samengevat in de vorm van een beeldend verhaal. Dit verhaal vindt u terug op de website ‘Trots op Twente – Verhalen over een veranderend klimaat in Twente‘. In Rijssen-Holten zijn bijna geen risico’s aanwezig op overstromingen van rivieren of kanalen. De thema’s wateroverlast, hitte en droogte voorspellen knelpunten waar wij serieus mee aan de slag moeten. We zijn ongeveer 15 jaar geleden al gestart met de uitvoering van een ambitieus pakket aan maatregelen tegen wateroverlast op verschillende plekken in de gemeente. Ondanks het feit dat wij hier al veel vooruitgang hebben geboekt zien we dat de klimaatveranderingen sneller gaan dan destijds is voorspeld. Dat betekent dat we alert moeten blijven en in staat moeten zijn om flexibel mee te bewegen.

In het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie (DPRA) hebben alle overheden met elkaar afgesproken om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Deze transitie moet in 2050 voltooid zijn. In het DPRA staat hoe gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk deze overgang kunnen doorlopen. Er zijn ‘7 ambities’ geformuleerd, waarmee we deze transitie doorlopen:

  1. kwetsbaarheid in beeld brengen
  2. risicodialoog voeren en strategie opstellen
  3. uitvoeringsagenda opstellen
  4. meekoppelkansen benutten
  5. reguleren en borgen
  6. stimuleren en faciliteren
  7. handelen bij calamiteiten.

De eerste 3 stappen zijn al uitgevoerd, de laatste 4 stappen krijgen een plek in het programma klimaatadaptatie. Het programma klimaatadaptatie bestaat uit een doelstelling, ambities en opgaven (op basis van huidige inzichten) waar de gemeente Rijssen-Holten tot 2050 voor aan de lat staat. In het programma is vastgelegd hoe de gemeente in kan spelen op het veranderende klimaat en hoe uitvoering wordt geven aan de ambities uit het DPRA. De gemeente is aan zet voor het klimaatadaptief maken van de kernen en de waterschappen voor het klimaatadaptief maken van het buitengebied. Het rapport richt zich dus uitsluitend op de kernen. Het klimaat is het uitgangspunt, maar het programma heeft zich geïntegreerd met de bestaande meerjarenonderhoudsplannen van de afdeling ruimtelijke ordening. Zo is de herkenbaarheid en haalbaarheid van het programma geborgd.