Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bestemmingsplannen

In een ruimtelijk plan of een bestemmingsplan staat hoe u gronden en gebouwen mag gebruiken, of u ergens mag bouwen en welke bebouwing dat mag zijn. Het bestemmingsplan geeft bijvoorbeeld aan waar woningen, winkels, bedrijven en horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen. Het meest bekende ruimtelijke plan is het bestemmingsplan. Een ruimtelijk plan kent verschillende fases: voorontwerp, ontwerp en vastgesteld.

De ruimtelijke plannen zijn gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website staat ook meer informatie over het proces en de plannen die actueel ter inzage liggen.

De bekendmaking van de bestemmingsplannen in procedure vindt u op de website van officiële bekendmakingen.

Informatie over in beroep gaan tegen een vastgesteld bestemmingsplan vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u een bouwplan, maar past het niet binnen het bestemmingsplan van de gemeente? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket online. De afwijking van het bestemmingsplan vraagt u tegelijk aan met de omgevingsvergunning voor de activiteit die u wilt uitvoeren.

Soorten afwijkingen

 • Tijdelijke afwijking: voor korte termijn, maximaal 10 jaar.
 • Binnenplanse afwijking: in het bestemmingsplan staan regels voor deze afwijking.
 • Buitenplanse afwijking of kruimelgevallen: kleine afwijkingen van het bestemmingsplan Deze afwijkingen staan in het Besluit Omgevingsrecht
 • Afwijkingen voor speciale (grotere) projecten: de aanvraag hiervoor moet voldoen aan een goede ruimtelijke onderbouwing.

Kosten

 • Tijdelijke afwijking: € 314,-
 • Binnenplanse afwijking: € 210,-
 • Buitenplanse afwijking of kruimelgevallen: € 314,-
 • Afwijking voor speciale (grotere) projecten: € 4494,-

Deze bedragen gelden alleen in combinatie met de activiteit bouwen. Raadpleeg voor overige legesbedragen de legesverordening. U vindt de legesverordening op officielebekendmakingen.nl.

Termijn

De reguliere procedure duurt maximaal 8 weken. Deze mogen wij 1 keer met 6 weken verlengen. De uitgebreide procedure duurt ongeveer 6 maanden. 

Bezwaar en beroep

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u binnen 6 weken uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.
Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. 

Hebben wij niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

 
 
U kunt het college verzoeken het bestemmingsplan te herzien of wijzigen. Dit noemen we een principeverzoek.

U kunt uw verzoek digitaal doorgeven. U kunt uw verzoek ook schriftelijk en ondertekend richten aan het college van burgemeester en wethouders. Zorg voor een duidelijke beschrijving van de (bouw)activiteiten en een duidelijke situatieschets met globale gevelbeelden en plattegronden. Uw plan moet voldoen aan (milieu)regels, zoals bodemkwaliteit, geluidshinder, externe veiligheid, wateraspecten, archeologie en flora- en fauna. 

Op het besluit op uw principeverzoek is geen bezwaar of beroep mogelijk. 

Kosten

Het indienen van een principeverzoek kost € 250,-. Op het moment dat het principeverzoek leidt tot een wijzigings- of bestemmingsplan verrekenen wij deze kosten met uw aanvraag.

Termijn

Er bestaat geen vaste termijn voor de behandeling van een principeverzoek. Een principeverzoek kan binnen 2 weken, maar ook pas na 2 jaar worden beantwoord. Een gemiddeld principeverzoek wordt afgehandeld binnen 8 tot 12 weken. Een verzoek voor het realiseren van een grote inbreidingslocatie duurt langer dan een verzoek voor de bouw van 1 woning.

Als het college van burgemeester en wethouders uw principeverzoek heeft goedgekeurd, gaat het nog langs de commissie Grondgebied. Daarna kan een herziening van het bestemmingsplan worden voorbereid. Vervolgens wordt de procedure opgestart. Deze procedure bestaat uit een aantal onderdelen:

 • inspraak en vooroverleg
 • een ontwerpbestemmingsplan
 • een vastgesteld bestemmingsplan
 • een onherroepelijk bestemmingsplan

De procedure start met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en duurt vanaf dat moment ongeveer een half jaar. Als er beroep wordt ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan, of als er een reactieve aanwijzing komt van de provincie, dan duurt de procedure langer. Het bestemmingsplan kan door de provincie ter zijde worden geschoven en/of door de Raad van State worden vernietigd.

Aanpak

Als uw principeverzoek is goedgekeurd vragen wij u om een compleet bestemmingsplan. Voor de herziening van een bestemmingsplan heeft u een adviesbureau op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening nodig. Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, plankaart en regels. Vaak moeten er ook onderzoeken plaatsvinden. Denk aan een bodemonderzoek, natuurtoets en akoestisch onderzoek. Daarnaast sluiten wij met iedere initiatiefnemer een overeenkomst om zaken te regelen die samenhangen met de herziening van het bestemmingsplan. Denk aan de leges, planschade en eventuele civieltechnische aanpassingen als gevolg van uw plan.

Kosten

Voor de herziening van een bestemmingsplan betaalt u leges. Deze vindt u terug in de legesverordening op overheid.nl. Kosten van het adviesbureau, bijbehorende onderzoeken of voor het aanleveren van benodigde documenten betaalt u ook zelf.

Het geldende bestemmingsplan geeft aan waarvoor u de grond mag gebruiken en welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan. De nieuwe bestemmingsplannen publiceren wij digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl. Door de locatie van uw woning of pand in te voeren krijgt u de relevante bestemmingsplaninformatie te zien. 

Bestemmingsplan bekijken?