Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert. Daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor, zoals droge zomers en grote hoeveelheden neerslag in 1 keer. Om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige extreme weersomstandigheden zijn gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk gestart om Nederland klimaat- en waterbestendig in te richten (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie). Hierbij richten wij ons op de verwachte klimaateffecten in 2050.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat legt in een video uit wat klimaatverandering inhoudt en wat de gevolgen zijn. Ook wordt kort ingegaan op de bijdrage van de verschillende sectoren (onder andere industrie, verkeer, landbouw en gebouwde omgeving) aan klimaatverandering.

In 2019 zijn de 14 Twentse gemeenten via het samenwerkingsverband Twents Waternet gestart om de effecten van de verwachte klimaatvoorspellingen 2050 in beeld te brengen. Hieruit is de Klimaatatlas ontstaan. In de Klimaatatlas vindt u themakaarten, ook wel stress kaarten, waarop de knelpunten voor onder andere droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen goed zichtbaar zijn. Wat de klimaatveranderingen voor Twente betekenen, is aan de hand van verschillende thema’s samengevat in de vorm van een beeldend verhaal. Dit verhaal vindt u terug op de website ‘Trots op Twente – Verhalen over een veranderend klimaat in Twente‘. In Rijssen-Holten zijn bijna geen risico’s aanwezig op overstromingen van rivieren of kanalen. De thema’s wateroverlast, hitte en droogte voorspellen knelpunten waar wij serieus mee aan de slag moeten. We zijn ongeveer 15 jaar geleden al gestart met de uitvoering van een ambitieus pakket aan maatregelen tegen wateroverlast op verschillende plekken in de gemeente. Ondanks het feit dat wij hier al veel vooruitgang hebben geboekt zien we dat de klimaatveranderingen sneller gaan dan destijds is voorspeld. Dat betekent dat we alert moeten blijven en in staat moeten zijn om flexibel mee te bewegen.

We hebben de laatste jaren al gemerkt dat de verstening van onze woonkernen en de bedrijfsterreinen een steeds groter probleem vormen. Vooral bij hevige regenbuien en extreem warme dagen. Het veranderende klimaat zal soms grote aanpassingen vragen. Misschien moeten straten opnieuw worden ingericht (minder steen en meer groen) en moeten meer wateropvanggebieden (retentiegebieden of WADI’s) worden aangelegd. Dat zijn projecten waarbij de gemeente een belangrijke rol heeft bij de uitvoering. De komende 2 jaar worden alle belangrijke maatregelen opgenomen in het Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. “Verbeter de wereld, begin bij jezelf” Toch hoeven wij niet op dit uitvoeringsprogramma te wachten om in actie te komen. Iedereen kan nu zelf al een belangrijke bijdrage leveren om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Kijk voor inspiratie op de website GroenBlauwTwente. U zult zien hoe een kleine verandering al een positieve invloed heeft op de kwaliteit van uw eigen leefomgeving. De gemeente Rijssen-Holten is een prachtige gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren. Laten we dat zo houden door ook een klimaatbestendige gemeente te worden!