Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Welstand

Gaat u bouwen of verbouwen? Of wilt u reclame plaatsen? Dan krijgt u te maken met welstand. Bouwwerken en (permanente) reclames moeten volgens de wet voldoen aan redelijke eisen van welstand. Deze eisen staan vermeld in diverse nota’s en plannen. Ze zijn bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van een straat, buurt, wijk of streek te behouden en te versterken.

Stadsbouwmeester

Voor een objectieve beoordeling of een bouwwerk of reclame aan de welstandseisen voldoet, heeft de gemeente een stadsbouwmeester van Het Oversticht aangesteld. De stadsbouwmeester brengt een onafhankelijk advies uit aan de gemeente.

Aanpak

  • Een omgevingsvergunning voor een bouwwerk of reclame legt de gemeente voor aan de stadsbouwmeester.
  • De stadsbouwmeester kijkt of een bouwwerk architectonisch goed in elkaar zit (zoals de gevelindeling en de schaal van het gebouw). Verder kijkt de stadsbouwmeester of een bouwwerk of reclame stedenbouwkundig in de omgeving past en of bijvoorbeeld de gebruikte materialen en toe te passen kleuren in die omgeving aanvaardbaar zijn.
  • Een negatief advies van de stadsbouwmeester betekent nog niet dat de gemeenten de gevraagde vergunning moet weigeren. Vaak kunt u in overleg aanpassingen doen en alsnog tot een aanvaardbaar plan komen.

Vraag vooraf advies

Om te voorkomen dat u onverwacht met een negatief advies van de stadsbouwmeester wordt geconfronteerd, kunt u al vóór het indienen van uw aanvraag een oordeel over uw plannen vragen. Vaak kunt u zo tijd en kosten besparen, omdat in een vroeg stadium een eventuele bijstelling van uw plannen nog goed mogelijk is.

De stadsbouwmeester houdt tweewekelijks spreekuur in het gemeentehuis in Rijssen. Het spreekuur is normaal gesproken op de dinsdagmiddag in de even weken vanaf 13.30 uur.

 Als u gebruik wilt maken van het spreekuur is het nodig dat u daarvoor een afspraak maakt.

Het spreekuur is in principe openbaar. De agenda is vanaf de dag voor het spreekuur bekend bij het loket Wonen en Ondernemen in het gemeentehuis. Het is mogelijk dat de agenda tot kort voor het spreekuur nog wordt gewijzigd of aangevuld.

U vindt deze eisen in diverse documenten:

Als u gaat bouwen of verbouwen, hebt u daarvoor niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Als u vergunningvrij mag bouwen, hebt u geen advies van de stadsbouwmeester nodig. Wel kan de gemeente optreden als achteraf blijkt dat er sprake is van een exces (een situatie die de ruimtelijke kwaliteit ontoelaatbaar aantast). Ook is een welstandstoets vaak niet nodig als u een tijdelijk bouwwerk plaatst.

Een oriënterend gesprek met de stadsbouwmeester is gratis. Aan een advies van de stadsbouwmeester in het kader van een vooroverleg, een principeverzoek of over een aangevraagde omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Tijdens het spreekuur kunt u ontwerpen voorbespreken of om een nadere toelichting te vragen op een advies. Daarbij denkt de stadsbouwmeester mee en geeft praktische tips. De stadsbouwmeester maakt voor u geen ontwerp, dat moet u zelf (laten) doen. U krijgt ongeveer 20 minuten om uw plannen aan de stadsbouwmeester voor te leggen.

Neem zoveel mogelijk materiaal mee om uw plannen te verduidelijken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • foto’s van de huidige situatie.
  • foto’s van de omgeving.
  • een tekening of schets van de gewenste situatie.
  • voorbeelden of monsters van te gebruiken materialen en kleuren.