Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Omgevingsvergunning (ver)bouwen

Wilt u (ver)bouwen of renoveren? Dan heeft u daarvoor vaak een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen heeft u geen vergunning nodig en hoeft u alleen te melden dat u gaat (ver)bouwen. Doe daarom eerst een vergunningcheck via Omgevingsloket.nl. U weet dan of u een een melding moet doen of een omgevingsvergunning moet aanvragen. Een vergunning kunt u meteen aanvragen.

Soms is het (ver)bouwen van kleine bouwwerken (zoals aanbouwen, bijgebouwen, dakkapellen, zonnecollectoren, erf- en perceelafscheidingen) vergunningsvrij. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. De Rijksoverheid bepaalt wanneer u een omgevingsvergunning nodig heeft of wanneer u vergunningsvrij mag (ver)bouwen.

U houdt zich aan de regels uit het bouwbesluit en het burenrecht:

 • Bouwbesluit: er zijn minimumeisen waaraan uw bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort. Lees meer over het bouwbesluit op RVO.nl.
 • Burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

De kosten bestaan uit een percentage van de bouwsom. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Deze kunt u vinden in de legesverordening van de gemeente Rijssen-Holten.

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Doe de vergunningcheck. U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.

Om een Omgevingsvergunning aan te vragen, moet u diverse documenten aanleveren. Welke stukken dat zijn, is geregeld in de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (Mor) en is afhankelijk van uw bouwplan. 

Bij het doorlopen van de vergunningcheck en tijdens het indienen van de aanvraag op het Omgevingsloket ziet u welke bijlagen nodig zijn voor uw aanvraag.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan wordt deze gepubliceerd. Dat geldt ook voor het uiteindelijke besluit. Let er dus bij het invullen van het aanvraagformulier op of u toestemming geeft om persoons- en adresgegevens van de aanvrager/melder of gemachtigde openbaar te maken. Wilt u niet dat gegevens openbaar mogen zijn, dan moet u ervoor zorgen dat er geen persoonsgegevens op de verschillende tekeningen, rapporten of andere stukken staan. U bent hier als aanvrager zelf verantwoordelijk voor.

Komt er bij het (ver)bouwen of renoveren meer dan 10 m3 sloopafval vrij of gaat u asbest verwijderen? Dan moet u ook een sloopmelding indienen.

Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe eisen voor nieuwbouw. Uw omgevingsvergunning moet voldoen aan de regels voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Lees meer over deze regels op RVO.nl.

 • De gewone procedure duurt maximaal 8 weken.
 • Deze kan een keer met 6 weken verlengd worden.
 • De uitgebreide procedure duurt ongeveer 6 maanden. 

U kunt meerdere vergunningen tegeljk aanvragen. Bijvoorbeeld als u naast een omgevingsvergunning voor bouwen ook een vergunning voor het kappen van een boom nodig hebt.

U vraagt deze vergunningen allemaal tegelijk aan via het Omgevingsloket.

Een aanvrager moet zelf zorgen voor het informeren van de mensen in zijn omgeving.

Aanvragen en vergunningen publiceren wij online. U kunt zelf op de hoogte blijven via Over uw buurt:

De volgende wetten en regels gelden bij een omgevingsvergunning:

Let op: het kan zijn dat er voor projectspecifieke onderdelen ook andere wetten gelden.

Dak of gevel verbouwen

Sinds 1 februari 2022 gelden er extra regels als u bij het verbouwen van een dak of gevel een verwarming, airconditioner of klimaatsysteem aanpast of aanlegt. U moet dan technieken voor duurzame energie gebruiken. Lees meer over de eisen voor duurzame energie op RVO.nl.

Wilt u meer informatie voor u een vergunning aanvraagt, dan kunt u mailen of bellen:

Als u een uitgebreid bouwplan heeft en u twijfelt of het mag, dan kunt u dit van tevoren met ons bespreken. Wij laten in het vooroverleg weten of uw plan kans maakt op een vergunning.

Vooroverleg aanvragen

 • U vraagt het vooroverleg aan via het Omgevingsloket.
 • U kiest voor aanvraag/melding.
 • Log in met DigiD.
 • Volg dezelfde instructies als bij een aanvraag omgevingsvergunning.
 • Bij de laatste stap klikt u de knop vooroverleg.
 • Let op: bij een uitgebreid bouwplan kiest u in het omgevingsloket voor de activiteit ‘bouw’. Hier vraagt u het vooroverleg aan voordat u de aanvraag indient.

Kosten

Dit product kost € 250,-. Dit bedrag wordt verrekend als u een definitieve aanvraag doet.