Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar de vorige pagina

Erik Wessels

Wethouder

Portefeuille

Inwoners, Organisatie en Bestuur

 • Burgerparticipatie
 • Dienstverlening/e-dienstverlening 
 • ICT/informatisering
 • AVG
 • Burgerzaken
 • Facilitaire zaken

Wonen, Recreëren en Veiligheid

 • Stadsvernieuwing
 • Centrumontwikkeling
 • Volkshuisvesting
 • Monumenten
 • Ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen
 • Recreatie en toerisme
 • Platteland
 • Beleid vrijkomende agrarische bebouwing
 • Overige agrarische zaken
 • Structuurplannen en gebiedsvisie
 • Overlegorgaan Sallandse Heuvelrug
 • Leader
 • Externe veiligheid
 • Vergunningverlening Omgevingswet

Projecten

 • Vletgaarsmaten 2 fase C
 • Implementatie Omgevingswet
 • Omgevingsvisie buitengebied Rijssen-Holten
 • Omgevingsvisie Rijssen-Holten bedrijventerrein

Verbonden partijen

 • Recreatieschap Twente
 • Euregio

Nevenfuncties

Nevenfunctie Bezoldigd/onbezoldigd Ambtshalve ja/nee
Lid Algemeen Bestuur EuregioOnbezoldigdJa
Bestuurslid Recreatieschap TwenteOnbezoldigdJa
Bestuurslid stichting De Land BouwersOnbezoldigdJa
PreekvoorzienerOnbezoldigdNee

Onkostenvergoeding en incidentele geschenken

De onkostenvergoedingen en incidentele geschenken met een waarde hoger dan € 50,- die het college van Rijssen-Holten ontvangt zijn openbaar en vindt u terug op de pagina Overzicht onkostenvergoedingen en incidentele geschenken. Oudere overzichten van onkostenvergoedingen vindt u in het ArchiefWeb.