Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar de vorige pagina

Jurgen van Houdt

Burgemeester

Op 9 maart 2023 is Jurgen van Houdt burgemeester van Rijssen-Holten geworden.

De burgemeester wordt in Nederland door de Kroon benoemd voor een periode van 6 jaar. De burgemeester heeft binnen de gemeente 2 functies, namelijk voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Hij leidt bij beide de vergaderingen. Samen met de wethouders vormt hij het dagelijks bestuur van de gemeente.

Wettelijke taken burgemeester Rijssen-Holten

Onze burgemeester heeft een aantal wettelijke taken, met name in het kader van openbare orde en veiligheid. bijvoorbeeld in het kader van de rampenbestrijding. Hij is in onze gemeente ook portefeuillehouder voor de programma’s Burger Centraal (onder andere communicatie, burgerparticipatie en e-dienstverlening) en Bestuur en Organisatie (onder andere personeel en organisatie en juridische zaken). De burgemeester heeft in zijn algemeenheid de taak om de kwaliteit van het bestuur te bewaken en vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte (dus bijvoorbeeld bij het ondertekenen van overeenkomsten).

Portefeuille

Algemene coördinatie

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Representatie
 • Raad
 • Coördinatie regiozaken
 • Strategische visie
 • Internationale contacten

Inwoners, Organisatie en Bestuur

 • Communicatie
 • Verkiezingen
 • Algemeen bestuurlijk-juridische zaken (inclusief rechtsbescherming)
 • Personeel en Organisatie

Ondernemen en Werk

 • Economische zaken (samen met wethouder Tijhof)
 • Horecabeleid (samen met wethouder Tijhof)

Wonen, Recreëren en veiligheid

 • Integrale veiligheid
 • Brandweer
 • Rampenbestrijding
 • Openbare orde (inclusief Algemene Plaatselijke Verordening)
 • Handhaving APV en Drank- en Horeca Wet

Bijzondere projecten

 • Ontheemden (samen met wethouder Tijhof)

Verbonden partijen

 • Veiligheidsregio Twente

Nevenfuncties

NevenfunctieBezoldigd/onbezoldigdAmbtshalve (ja/nee)
Lid DB/AB Veiligheidsregio TwenteOnbezoldigdJa

Onkostenvergoeding en incidentele geschenken

De onkostenvergoedingen en incidentele geschenken met een waarde hoger dan € 50,- die het college van Rijssen-Holten ontvangt zijn openbaar en vindt u terug op de pagina Overzicht onkostenvergoedingen en incidentele geschenken. Oudere overzichten van onkostenvergoedingen vindt u in het ArchiefWeb.