Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Over het coalitieakkoord

Rijssen-Holten is een prachtige gemeente, met een rijke geschiedenis en een toekomst vol perspectief. Op 14, 15 en 16 maart 2022 gingen onze inwoners naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 procent van onze inwoners liet zijn stem horen. Als SGP, CU, CDA en VVD willen we aan de slag met een coalitieakkoord met en voor onze inwoners.

Rijssen-Holten | Met daadkracht, in vertrouwen

We zijn trots dat we de komende vier jaar samen met onze inwoners mogen werken aan de ontwikkeling van Rijssen-Holten. We doen dit in een tijd waarin veel verandert. De maatschappelijke opgaves zijn groot, complex en alleen op te lossen in samenwerking met onze inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. Hier willen we de komende vier jaar de schouders onder zetten.

Bestuursagenda, coalitieakkoord, actieprogramma

In dit coalitieakkoord geven we op hoofdlijnen de ambities voor de komende vier jaar weer. De herijkte strategische visie 2021 is de leidraad voor het nieuwe akkoord. We vragen het college om het coalitieakkoord uit te werken in een concreet actieprogramma en een bestuursagenda voor de raad op te stellen waarin planning en prioriteiten inzichtelijk zijn. Het college treedt op als team. Portefeuillehouders staan elkaar bij en vervangen elkaar in goed overleg.

Een cultuur van vertrouwen

In Rijssen-Holten daalde het opkomstpercentage bij de verkiezingen met 5,6%. We voelen een verantwoordelijkheid voor het gemeentebestuur om de relatie tussen inwoners, ondernemers en de gemeente te verbeteren. We willen breed bouwen aan dit vertrouwen en hebben hierbij de volgende uitgangspunten:

  • We zijn open, herkenbaar en betrokken aanwezig in Rijssen-Holten;
  • We hebben een cultuur waarin fouten maken mag, we deze eerlijk uitspreken en er lessen uit trekken;
  • We zijn een professionele en betrouwbare partner door helder te zijn over verwachtingen en afspraken, waarbij het algemeen belang voorop staat;
  • We geven de gemeentelijke organisatie de ruimte om haar werk goed te doen;
  • We gaan uit van het principe afspraak is afspraak;
  • We streven naar een zo breed mogelijk draagvlak in de raad en de samenleving;
  • We hebben met regelmaat een benen-op-tafeloverleg tussen raad en college.

We kijken ernaar uit om de komende 4 jaar aan de slag te gaan voor onze mooie gemeente!

SGP, CU, CDA en VVD