Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Het planologische proces

Het planologische proces, of het proces van ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling, bestaat uit meerdere fasen. Elke fase van dit proces is belangrijk voor het succes van een ruimtelijk project en vraagt om samenwerking tussen overheden, ontwikkelaars, ontwerpers en inwoners.

Op deze pagina leest u uit welke stappen dit proces bestaat en wat deze inhouden.

Fase 1: Idee

Dit is de eerste stap waarin iemand een idee bedenkt voor een ruimtelijk project. Dit idee kan gaan over het bouwen van een enkel gebouw of het ontwikkelen van een hele wijk of bedrijventerrein. In deze fase worden de eerste plannen en doelen gemaakt en wordt gekeken wat er mogelijk is volgens de bestaande regels en beleidsplannen.

 • Verkennen van de behoefte
 • Verkennen van de locatie
 • Vestigen van voorkeursrecht

Fase 2: Visie

Na het eerste fase wordt een omgevingsvisie gemaakt. Deze visie is een uitgebreidere versie van het idee en geeft richting aan het verdere plan. Het beschrijft de hoofdpunten van het project, de gewenste ruimtelijke kwaliteit, en de maatschappelijke en economische doelen. Bij het opstellen van de visie worden verschillende belanghebbenden betrokken.

 • Schrijf een document waarin de lange termijn doelen en plannen van het project staan.
 • Betrek belanghebbenden en organiseer inspraakrondes.
 • Analyseer de omgeving en trends.
 • Voer onderzoeken uit, zoals milieuonderzoeken en een verkeersstudie.
 • Maak een vlekkenplan met een schriftelijke uitleg. Een vlekkenplan is een schetsmatige kaart die de verschillende functies en indelingen van een gebied laat zien, zoals woon-, werk- en groenruimtes.

Fase 3: Stedenbouwkundig ontwerp

In deze fase wordt de visie omgezet in een ontwerp. Dit ontwerp laat gedetailleerd zien hoe het project eruit zal zien en hoe het in de omgeving past. Het beschrijft de indeling van openbare ruimtes, de plaatsing van gebouwen, infrastructuur, groenvoorzieningen, en andere stedelijke elementen.

 • Maak schetsen en verschillende ontwerpen.
 • Voer ruimtelijke analyses en simulaties uit.
 • Bekijk het effect op het milieu en de omgeving.
 • Laat het ontwerp aan belanghebbenden zien en verwerk hun feedback.

Fase 4: Omgevingsplan

Het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) is een juridisch document waarin het stedenbouwkundig ontwerp wordt vastgelegd. Het bepaalt de regels voor hoe de grond mag worden ingericht en gebruikt. Dit plan biedt juridisch bindende richtlijnen voor de uitvoering van het project.

 • Opstellen van het omgevingsplan met gedetailleerde bestemmingen en voorschriften.
 • Formele inspraak en bezwaarprocedures doorlopen.
 • Goedkeuring en vaststelling door de gemeenteraad.

Fase 5: Uitvoering

In deze fase worden de laaste afspraken gemaakt met de aannemers en ontwikkelaars die het gebied gaan ontwikkelen. Vervolgens wordt het gebied bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat de grond vrijgemaakt wordt van obstakels en dat de wegen voor de bouw aangelegd worden.

 • Afspraken maken met aannemers
 • Opruimen van obstakels
 • Aanleggen van infrastructuur voor de bouw

Fase 6: Uitgifte

De laatste stap is het uitgeven van de grond en het uitvoeren van het project. Dit kan betekenen dat kavels worden verkocht aan ontwikkelaars of particulieren, of dat er bouwvergunningen worden verleend om het plan uit te voeren.

 • Verkoop of uitgifte van kavels en percelen.
 • Verlenen van bouwvergunningen en andere noodzakelijke toestemmingen.
 • Start bouw en monitoring van de uitvoering volgens het omgevingsplan.