Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Woonvisie 2021-2023

De woonvisie 2021-2023 is klaar. Deze visie bepaalt de koers voor de woningbouw in de gemeente Rijssen-Holten. Het speerpunt is Lokaal Maatwerk. Een visie gebaseerd op de feitelijke behoefte van de inwoners. Naast kwantitatieve gegevens (hoeveel woningen hebben we nodig) zijn er ook kwalitatieve aspecten (welke type woning, leefbaarheid, duurzaamheid en woon-zorg) in de visie opgenomen. Hiermee is het brede spectrum van wonen in beeld gebracht. Belangrijke onderdelen zijn de aansluiting bij de Regionale Woonagenda Twente, de aandacht voor Flexwonen en verduurzaming van de bestaande voorraad. Onder dit laatste verstaan we de technische verbetering van (verouderde) woningen.

Natuurlijk wonen in Twente

De Woonvisie 2021-2023 sluit aan op de Regionale Woonvisie Twente 2015-2025, Natuurlijk wonen in Twente en de Regionale Woonagenda Twente 2021. In deze visie en agenda staat centraal dat elke woning raak moet zijn. Bovendien wordt in de regionale visie opgeroepen dat lokale overheden woonafspraken maken. Dat zij invulling geven aan concrete acties waarbij regionaal bewustzijn aanvullend is op het lokale speelveld. Dit betekent dat ook ruimte komt om te voorzien in de bovenlokale behoefte. Volgend jaar volgen daarover regionale afspraken.

Flexibel wonen

De woningmarkt staat flink onder druk. Veel vraag en weinig aanbod. Dat aanbod is niet met een pennenstreek te vergroten. Een gemiddelde gebiedsontwikkeling kost al gauw 5-7 jaar. We onderzoeken daarom of flexwonen voor de korte termijn een bijdrage kan verlenen in de woningbouwopgaaf. Wethouder Erik Wessels laat weten dat er landelijk mooie voorbeelden zijn van flexibel wonen die voorzien in de behoefte voor starters, statushouders en arbeidsmigranten. De gemeente kijkt of zij deze voorbeelden kan vertalen naar projecten in Rijssen-Holten en gaat daarbij de hulp inroepen van de woningbouwcorporaties en marktpartijen. Omdat het hele grondgebied van de gemeente Rijssen-Holten onder de Crisis- en herstelwet valt, is een verkorte procedure flexwonen mogelijk. Daarmee valt snel in een klein deel van de behoefte te voorzien.

Bouwen voor eigen behoefte

Elke woning moet raak zijn. Het is daarom belangrijk om woningen te ontwikkelen die aansluiten bij de lokale behoefte en ook ervoor te zorgen dat deze woningen bij de inwoners terechtkomen. Dus kort samengevat: actuele behoefte en afspraken maken over de verkoop van de woningen. Een belangrijk onderdeel daarbij is dat kopers ook zelf de woning gaan bewonen en er geen ruimte is voor speculatieve verhuur.

Ook voor huurders moeten voldoende woningen beschikbaar zijn. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met de corporaties zodat ook de komende jaren (beperkt) sociale en middeldure huurwoningen aan de voorraad worden toegevoegd.

Technische verbetering en bewustwording

Voor de komende periode is kwaliteitsverbetering in de bestaande woningvoorraad noodzakelijk. Hier ligt een nadrukkelijke ambitie vanuit de duurzaamheidsvisie. Het gebruik van nieuwe energie in combinatie met het isoleren van bestaande woningen leidt tot een CO2-reductie. Ook naast de technische maatregelen en diverse vernieuwende concepten, is het erg belangrijk dat iedereen zich bewust is van zijn of haar energieverbruik. In de ambities vanuit de duurzaamheidsvisie heeft de gemeente een faciliterende rol.

Van visie naar uitvoering

De bouwproductie ligt achter op schema en daar gaat de komende jaren verandering in komen. Met alleen een visie komt het niet goed. Er moeten plannen worden voorbereid en in uitvoering worden gebracht. Wethouder Erik Wessels: “De hand moet aan de troffel. Dan wordt het ook zichtbaar voor onze inwoners dat we niet alleen praten, maar ook doen.”