Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

College wijst principeverzoeken Zonnepark Nieuwendijk en Schoneveldsdijk af

Dit nieuwsbericht is verlopen.
7 maart 2022

Het college verleent geen medewerking aan 2 principeverzoeken over de realisatie van zonneparken aan de Nieuwendijk en Schoneveldsdijk in Rijssen. Reden voor dit besluit is dat de aanvragen niet voldoen aan de provinciale handreiking ‘Kwaliteitsimpuls zonnevelden’ en daarmee het gemeentelijk beleid. De reden voor de afwijzing heeft te maken met de ruimtelijke versnippering die ontstaat door de realisatie van de zonneparken en omdat er op dit moment geen elektrische netwerkaansluiting mogelijk is.

Versnippering van het landschap

Het plangebied Nieuwendijk ligt aan de westzijde van de woonwijk Veenslagen. In dit plangebied staat het behouden en versterken van een open karakter in de landschapsontwikkeling centraal. Het realiseren van een zonnepark draagt niet bij aan dit karakter en kan zorgen voor versnippering van het landschap. Het plangebied Schoneveldsdijk grenst aan de beoogde locatie voor uitbreiding van het huidige bedrijventerrein. Door de verdeeldheid van het plangebied zal er sprake zijn van versnippering van het landschap. Hierdoor is het moeilijk om het zonnepark landschappelijk goed aan te laten sluiten op het bedrijventerrein, zonder dat er gaten ontstaan. Ruimtelijk gezien is het niet wenselijk om een versplinterd zonnepark te realiseren, om versnippering van het landschap te voorkomen.

Geen aansluiting mogelijk op het elektriciteitsnet

Om het zonnepark stroom te laten invloeden op het elektriciteitsnet is er transportcapaciteit nodig. Er is op dit moment geen transportcapaciteit beschikbaar waardoor er voorlopig geen uitvoerbaar zonnepark gerealiseerd kan worden. Dit is wel nodig voor het verlenen van een uitgebreide omgevingsvergunning.

Duurzaamheidsopgave blijft

De opgave voor het opwekken van duurzame energie blijft. Vanuit GroenDoen wordt samen met werkgroepen, inwoners en initiatiefnemers naar alternatieven gekeken. Wilt u hieraan meedoen of denken? Meer informatie over GroenDoen is te lezen op www.groendoenwij.nl.