Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Organogram Rijssen-Holten

Hoe de gemeentelijke organisatie is opgebouwd, is te vinden in onderstaand organogram of download een grotere versie (pdf, 393 KB). Hieronder vindt u meer informatie over de taken van de verschillende teams. Het overzicht van deze taken vindt u ook terug in het Organisatiebesluit.

Het organogram: een overzicht van de gemeentelijke organisatie in een schema
Organogram Rijssen-Holten

Het organogram bestaat uit 5 rijen.

In rij 1, de bovenste rij van het organogram, staat de gemeenteraad. In het organogram vindt u rechts van de gemeenteraad de griffie.

Rij 2 is het college van burgemeester en wethouders. In het organorgram vindt u links van het college een verwijzing naar concercontrol op de derde laag.

Rij 3, direct onder het college, staat de directie. Rechts van de directie staan in het organogram de bestuursadviseurs. Links van de directe concerncontrol.

In rij 4, onder de directie, staan de 3 domeinen: facilitair, sociaal en ruimte.

In rij 5 staan de teams die onder de 3 domeinen vallen. Dat zijn:

 • Bij het domein facilitair: facilitair accommodaties (FA), facilitair belastingen en informatie (FBI), facilitair klantcontact (FKC), facilitair medewerkers en financiën (FMF).
 • Bij het domein sociaal: sociaal consulenten en participatie (SCP), sociaal consulenten zorg (SCZ), sociaal strategie en ondersteuning (SSO).
 • Bij het ruimtelijk domein: ruimte strategie en consulenten (RSC), ruimte toezicht en ondersteuning (RTO), ruimte beheer en uitvoering (RBU), ruimte wijken en recreatie (RWR), ruimte wijken en begraafplaatsen (RWB).

De gemeentesecretaris/algemeen directeur houdt zich bezig met:

 • een goede voorbereiding van de vergaderingen van het college;
 • informatievoorziening voor het college zodat zij hun functie goed kunnen uitoefenen;
 • het op tijd en goed adviseren van het college;
 • het op tijd en goed uitvoeren van besluiten van het college;
 • de aansturing van de ambtelijke organisatie;
 • de kwaliteit van advies en ondersteuning van de bestuursorganen;
 • de planning van activiteiten en de uitvoering daarvan;
 • de verbetering van de afstemming tussen bestuursorganen, samen met de burgemeester en griffier;
 • juridische en financiële rechtmatigheid;
 • leidinggeven aan de adjunct-directeuren, 1 of meer teammanagers, de concerncontroller en de medewerkers van concern-control en de bestuursadviseurs;
 • de vervanging van teammanagers waaraan hij leidinggeeft.

Het directieteam houdt zich bezig met:

 • de aansturing van de organisatie en de ontwikkeling van de visie op (lange) termijnontwikkeling;
 • verbinding en vertegenwoordiging intern, extern, regionaal en landelijk;
 • het uitvoeren van de gemeentebegroting;
 • het toewijzen van budgetten en kredieten aan budgethouders in de organisatie;
 • het beheer en het resultaat van de begrotingsprogramma’s en gemeentebrede thema’s, de ambtelijke planning- en controlcyclus en de kwaliteitssystemen;
 • het starten van projecten en thema’s op punten waar zij dat nodig vinden.

Het team Concern Control houdt zich bezig met:

 • de toetsing van de informatievoorziening;
 • controle- en kwaliteitssystemen;
 • onafhankelijke advisering aan het college en het directieteam over sturing en beheersing van de organisatie.

Het team FKC houdt zich bezig met:

 • communicatie;
 • integrale veiligheid;
 • burgerzaken
 • receptie en telefonie;
 • bedrijfscontacten.

Het team FBI houdt zich bezig met:

 • post;
 • archief;
 • basisregistraties;
 • belastingen;
 • informatieanalyse- en ontsluiting.

Het team FA houdt zich bezig met:

 • de zwembaden;
 • de sporthallen;
 • het gemeentehuis.

Het team FMF houdt zich bezig met:

 • personeel & organisatie;
 • financiën;
 • algemeen juridische zaken.

Het team SCP houdt zich bezig met:

 • balietaken voor het sociaal domein;
 • het afhandelen van meldingen en aanvragen voor participatie;
 • het begeleiden van klanten richting werk of participatie.

Team SSO houdt zich bezig met:

 • het ontwikkelen van beleid;
 • juridische en administratieve ondersteuning binnen de processen;
 • leerlingenvervoer;
 • applicatiebeheer en kwaliteitstoezicht op interne processen en terugvordering.

Team SC houdt zich bezig met:

 • het uitvoeren van balie taken voor het sociaal domein;
 • het afhandelen van meldingen en aanvragen binnen het sociaal domein;
 • het begeleiden van klanten richting werk en participatie;
 • het uitvoeren van de Leerplicht;
 • het voeren van procesmanagement en het voeren van regie op meervoudige casussen.

Het team RSC houdt zich bezig met:

 • de beleidsontwikkeling van het ruimtelijk domein;
 • ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, principeverzoeken);
 • grondexploitatie;
 • vergunningverlening (bouw, evenementen en milieu);
 • reconstructies (Riool en revitalisering);
 • bouw- en woonrijp maken (exploitatiegebied).

Het team RTO houdt zich bezig met:

 • juridisch, administratief en secretarieel ondersteunen van processen binnen het ruimtelijk domein;
 • toezicht houden op de op de verleende vergunningen en ontheffingen.

Het team RBU houdt zich bezig met:

 • afval en reiniging;
 • wegen;
 • verlichting;
 • riolering;
 • gebouwenbeheer.

Team RWB houdt zit met bezig met:

 • wijkonderhoud;
 • onderhoud van het bomenbestand van Rijssen-Holten;
 • onderhoud van de begraafplaatsen in Rijssen;
 • straatreiniging (veegmachines);
 • afvalbakken/Cleanteam.

Het team RWR houdt zich bezig met:

 • wijkonderhoud;
 • educatieve voorlichting over verschillende flora en fauna in de openbare ruimte;
 • optimaal gebruik van verschillende buitensport accommodaties.