Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Organogram Rijssen-Holten

Hoe de gemeentelijke organisatie is opgebouwd, is te vinden in onderstaand organogram of download een grotere versie (pdf, 393 KB). Hieronder vindt u meer informatie over de taken van de verschillende teams. Het overzicht van deze taken vindt u ook terug in het Organisatiebesluit.

Een schematische weergave van de gemeentelijke organisatie
Organogram Rijssen-Holten

De gemeentesecretaris/algemeen directeur houdt zich bezig met:

 • een goede voorbereiding van de vergaderingen van het college;
 • informatievoorziening voor het college zodat zij hun functie goed kunnen uitoefenen;
 • het op tijd en goed adviseren van het college;
 • het op tijd en goed uitvoeren van besluiten van het college;
 • de aansturing van de ambtelijke organisatie;
 • de kwaliteit van advies en ondersteuning van de bestuursorganen;
 • de planning van activiteiten en de uitvoering daarvan;
 • de verbetering van de afstemming tussen bestuursorganen, samen met de burgemeester en griffier;
 • juridische en financiële rechtmatigheid;
 • leidinggeven aan de adjunct-directeuren, 1 of meer teammanagers, de concerncontroller en de medewerkers van concern-control en de bestuursadviseurs;
 • de vervanging van teammanagers waaraan hij leidinggeeft.

Het directieteam houdt zich bezig met:

 • de aansturing van de organisatie en de ontwikkeling van de visie op (lange) termijnontwikkeling;
 • verbinding en vertegenwoordiging intern, extern, regionaal en landelijk;
 • het uitvoeren van de gemeentebegroting;
 • het toewijzen van budgetten en kredieten aan budgethouders in de organisatie;
 • het beheer en het resultaat van de begrotingsprogramma’s en gemeentebrede thema’s, de ambtelijke planning en de controlcyclus en de kwaliteitssystemen;
 • het starten van projecten en thema’s op punten waar zij dat nodig vinden.

Het team Concern Control houdt zich bezig met:

 • de toetsing van de informatievoorziening;
 • controle- en kwaliteitssystemen;
 • onafhankelijke advisering aan het college en het directieteam over sturing en beheersing van de organisatie.

Het team FKC houdt zich bezig met:

 • communicatie;
 • integrale veiligheid;
 • receptie en telefonie;
 • bedrijfscontacten.

Het team FBI houdt zich bezig met:

 • post;
 • archief;
 • basisregistraties;
 • belastingen;
 • informatieanalyse- en ontsluiting.

Het team FA houdt zich bezig met:

 • de zwembaden;
 • de sporthallen;
 • het gemeentehuis.

Het team FMF houdt zich bezig met:

 • personeel & organisatie;
 • financiën;
 • algemeen juridische zaken.

Team SSO houdt zich bezig met:

 • het ontwikkelen van beleid;
 • juridische en administratieve ondersteuning binnen de processen;
 • leerlingenvervoer;
 • applicatiebeheer en kwaliteitstoezicht op interne processen en terugvordering.

Team SC houdt zich bezig met:

 • het uitvoeren van balie taken voor het sociaal domein;
 • het afhandelen van meldingen en aanvragen binnen het sociaal domein;
 • het begeleiden van klanten richting werk en participatie;
 • het uitvoeren van de Leerplicht;
 • het voeren van procesmanagement en het voeren van regie op meervoudige casussen.

Het team RSC houdt zich bezig met:

 • de beleidsontwikkeling van het ruimtelijk domein;
 • ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, principeverzoeken);
 • grondexploitatie;
 • vergunningverlening (bouw, evenementen en milieu);
 • reconstructies (Riool en revitalisering);
 • bouw- en woonrijp maken (exploitatiegebied).

Het team RTO houdt zich bezig met:

 • juridisch, administratief en secretarieel ondersteunen van processen binnen het ruimtelijk domein;
 • toezicht houden op de op de verleende vergunningen en ontheffingen.

Het team RBU houdt zich bezig met:

 • afval en reiniging;
 • wegen;
 • verlichting;
 • riolering;
 • gebouwenbeheer.

Team RWB houdt zit met bezig met:

 • wijkonderhoud;
 • onderhoud van het bomenbestand van Rijssen-Holten;
 • onderhoud van de begraafplaatsen in Rijssen;
 • straatreiniging (veegmachines);
 • afvalbakken/Cleanteam.

Het team RWR houdt zich bezig met:

 • wijkonderhoud;
 • educatieve voorlichting over verschillende flora en fauna in de openbare ruimte;
 • optimaal gebruik van verschillende buitensport accommodaties.

Het team SCP houdt zich bezig met:

 • balietaken voor het sociaal domein;
 • het afhandelen van meldingen en aanvragen voor participatie;
 • het begeleiden van klanten richting werk of participatie.