Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aankondigingen vastgoedtransacties

Als gemeente zijn wij verplicht om bij vastgoedtransacties te controleren of er meerdere serieuze gegadigden zijn. Als dit het geval is, starten wij een openbare selectieprocedure en publiceren wij hier op tijd over. Op deze manier krijgt iedereen een eerlijke kans om deel te nemen aan de selectieprocedure. Als er maar 1 serieuze gegadigde is, kunnen wij direct met deze partij in onderhandeling. In dat geval maken wij de voorgenomen verkoop of uitgifte bekend en geven wij daarbij de motivatie aan. Deze regel komt voort uit het Didam-arrest, een uitspraak van de Hoge Raad.

Op deze pagina vindt u informatie over de gevolgen van het Didam-arrest voor onze vastgoedtransacties en hoe wij hier als gemeente mee omgaan. Het Didam-arrest heeft namelijk invloed op verschillende soorten vastgoedtransacties, zoals huur, pacht, koop, grondruil, het verlenen van het recht van opstal en het vestigen van erfpacht.

Deze informatie geeft u meer inzicht in de wijze waarop wij partijen selecteren bij vastgoedtransacties en andere gerelateerde zaken.

Oudere publicaties

Bent u op zoek naar oude aankondigingen vastgoedtransacties? Deze vindt u via de knop hieronder.

De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met de verkoop van één bouwkavel aan de A.H. ter Horstlaan 35 te Rijssen.

De opdracht bestaat uit:

De gemeente Rijssen-Holten heeft het voornemen om een perceel bouwgrond te verkopen middels een openbare verkoop bij inschrijving. Het perceel is gelegen aan de A.H. ter Horstlaan 35 te Rijssen. Op dit perceel bevindt zich momenteel nog een werkschuur van de gemeente. Het college heeft in februari 2022 ervoor gekozen de werkzaamheden centraler te organiseren vanuit Rijssen en Holten. Daarmee is de huidige functie als werkschuur op de locatie overbodig geworden. Inmiddels is ook het bestemmingsplan voor dit perceel van circa 5625 m² gewijzigd naar wonen, met een bouwvlak voor 1 woning.

De regels en voorwaarden voor de bouw zijn opgenomen in het bestemmingsplan.

De planning:

14 mei 2024, dinsdag, om 6.00 uur Publicatie
27 mei 2024, maandag, tot 17.00 uur Sluiting termijn aanmelden
29 mei 2024, woensdag, tot 17.00 uur Uiterste datum tot stellen van vragen
31 mei 2024, vrijdag, om 17.00 uur Uiterste datum beantwoording vragen
13 juni 2024, donderdag, om 17.00 uur  Uiterste datum en tijdstip van indiening inschrijving
17 juni 2024, maandag, om 10.00 uur Bekendmaking voorgenomen gunningsbeslissing
8 juli 2024, maandag, om 10.00 uur Versturen gunningsbeslissing
15 juli 2024, maandag  Verwachte datum tekenen overeenkomst door koper
2 september 2024, maandag  Uiterlijke datum tekenen overeenkomst door verkoper

Bent u geïnteresseerd in de aankoop van dit perceel en wilt u in aanmerking komen voor deelname aan deze openbare verkoop bij inschrijving, dan kunt u zich uiterlijk tot en met maandag 27 mei 2024 aanmelden. Dit doet u door het aanmeldformulier in te vullen, ondertekenen en te mailen naar: aanbesteden@rijssen-holten.nl onder de vermelding van het bovenstaande nummer en naam van deze openbare verkoop bij inschrijving.

Procedure en gunning

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om een bod uit te brengen. Er zal worden gegund aan de inschrijver met de hoogste bieding/prijs. Met de geselecteerde koper wordt een koopovereenkomst gesloten. Het aangaan van de koopovereenkomst is afhankelijk van de voorwaarde dat het college hiermee akkoord gaat. Indien het College niet akkoord gaat, zal de koopovereenkomst niet worden gesloten.

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf dinsdag 14 mei 2024 tot en met maandag 27 mei 2024, en moeten worden gemaild aan: aanbesteden@rijssen-holten.nl.

Inschrijfformulier

Hier vindt u het aanmeldformulier – Openbare verkoop bij inschrijving perceel A.H. ter Horstlaan 35 te Rijssen.

Met deze publicatie geeft de gemeente Rijssen-Holten uitvoering aan haar verplichting uit het Didam-arrest (ECLI:NL:HR:2021:1778) om bij de verhuur van onroerende zaken tot een openbare selectieprocedure over te gaan.

De Gemeente heeft het voornemen om het gebouw gelegen aan de Dennenlaan 52A te Rijssen, kadastraal bekend Rijssen, sectie G, nummer 3374 (gedeeltelijk), ten behoeve van de exploitatie van maatschappelijk gebruik te verhuren. Het gebouw heeft een grootte van circa van ca. 82 m2 (binnenmaat) en bestaat uit een berging, toiletten, keuken, hal en een lokaal met een oppervlakte van ca. 50 m2.

Indien u als gegadigde in aanmerking wenst te komen en gebruiken van bovenstaande locatie dan kunt u uw interesse aan de hand van de hierna genoemde selectiecriteria gemotiveerd kenbaar maken door te mailen naar vastgoed@rijssen-holten.nl o.v.v. ‘’Dennenlaan 52A te Rijssen’’.

Selectiecriteria

De toekomstige huurder van het gebouw dient:

 • de locatie te gaan gebruiken voor maatschappelijke doeleinden of andere binnen de bestemming passende activiteiten;
 • aan te kunnen tonen dat de voorgenomen activiteiten een maatschappelijk karakter hebben en aansluiten op een maatschappelijke behoefte; en
 • akkoord te gaan met het aanbod van een huurovereenkomst voor 1 jaar, welke vervolgens in overleg met 1 jaar verlengd kan worden met een opzegtermijn van ten minste twee maanden.
 • Gezien de ligging en afmetingen van het gebouw zal de gemeente de ‘praktische uitvoerbaarheid’ tevens als criteria meewegen. 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt EUR 3.600,- per jaar, exclusief G/W/E.

Termijn reactie

U dient uw interesse uiterlijk op 21 mei 2024 gemotiveerd bij de gemeente kenbaar te maken door middel van het gebruik van voormeld e-mailadres. Het verzoek van de gemeente is om de motivering met bijbehorende bijlagen/bewijsstukken in één e-mailbericht naar het voornoemde e-mailadres toe te sturen. De inhoud van aanvullende e-mailberichten wordt door de gemeente niet in de beoordeling meegenomen.

De beoordeling

De gegadigden worden beoordeeld op basis van de selectiecriteria. Indien na de beoordeling van de inschrijvingen meerdere gegadigden zijn die aan alle criteria voldoen, dan wordt door middel van een loting bepaald welke gegadigde wordt geselecteerd. De gegadigden worden niet uitgenodigd voor het bijwonen van de loting en worden schriftelijk geïnformeerd over de lotingsuitslag en daarmee over de definitieve selectiebeslissing.

De huurovereenkomst wordt aangegaan nadat een Bibob-toets is uitgevoerd en het college een positief besluit heeft genomen over het sluiten van de huurovereenkomst.

De gemeente Rijssen-Holten geeft hierbij kennis van het voornemen om agrarische gronden te verpachten. De beschikbare gronden worden per cluster of als los perceel verpacht en zijn als volgt ingedeeld.

Cluster/los perceel Kadastraal Nabij Grootte pachtperceel m2 Pachtduur Pachtsom
M Rijssen, sectie M, nummer 559 Drostendijk 3235 1 jaar € 498,-
M Holten, sectie K, nummer 437 Drostendijk / Parallel aan de Katoendijk 4425 1 jaar € 498,-

Selectieprocedure

Bij de selectie van een geschikte kandidaat voor het pachten van de gemeentelijke gronden dient de kandidaat aan alle algemene criteria te voldoen.

Algemene criteria

 1. De aanvrager moet een geregistreerde agrarische onderneming zijn en geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel in de gemeente Rijssen-Holten. Pachters die eerder gemeentegrond hebben gepacht en nog steeds geregistreerd zijn als agrarische onderneming, kunnen ook in aanmerking komen.
 2. De aanvrager heeft een RVO-relatienummer
 3. De aanvrager is financieel stabiel (geen faillissement of uitstel van betaling)
 4. De aanvrager is bereid om twee procent van het pachtperceel met akkerkruiden/kruidenmengsels in te zaaien (circa 153 m2 voor cluster M). De akkerkruiden/kruiden of bloemenmengsels dienen een breedte van ongeveer 3 meter en een hoogte van 50 cm tot 100 cm te hebben langs de rand van het pachtperceel, zoals aangegeven op de situatietekening. Het aantal vierkante meters dat ingezaaid moet worden is in mindering gebracht op de pachtsom. Wij adviseren u om mengsels in te zaaien die extra aantrekkelijk zijn voor bijen, vlinders en hommels (bijvoorbeeld Honey Bee).

Toedelingscriterium

De toedeling vindt plaats op basis van belangstelling. Als meerdere kandidaten interesse hebben getoond in hetzelfde perceel/cluster, dan wordt gegund op basis van het afstandscriterium.

Afstandscriterium

de pacht wordt gegund aan de aanvrager met de kortste afstand tussen het bedrijfsmatig gebruikte perceel en het pachtperceel/cluster. De gemeente wil hiermee duurzaam ondernemen stimuleren. Gezien dit zorgt voor minder verkeersbewegingen. Dit heeft een positief effect op het milieu en de leefomgeving.

Het is van belang dat de aanvrager aangeeft welke percelen volgens hem/haar het dichts bij de pachtpercelen zitten. De gemeente zal de inschrijfformulieren gebruiken als basis voor de beoordeling.

De wijze van meten

De meting wordt uitgevoerd door hemelsbreed de afstand te bepalen van het middelpunt van het ene perceel naar het middelpunt van het andere perceel.

Bijlage(n):

Op basis van het Didam-arrest (26 november 2021) informeert de gemeente Rijssen-Holten over het voornemen tot verkoop van een perceel grond, plaatselijk bekend en aangeduid als het Hazenpad, kadastraal bekend Holten, sectie A, nummer 1831, ter grootte van circa 12.660 m2, aan Staatsbosbeheer. 

Motivering

Volgens ons is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de verkoop die hiervoor vermeld staat en wel om de volgende redenen:

 • Het gebruik wat de gegadigde voor ogen heeft is in verhouding met de bestemming van het perceel en sluit aan bij het gebruik zoals wij het bedoelen, namelijk als openbare weg. Bovendien verzorgt Staatsbosbeheer nu al het onderhoud van dit perceel.
 • Gezien de ligging van het perceel en het feit dat Staatsbosbeheer eigenaar is van de omliggende gronden, heeft de gemeente het ‘nabijheidscriterium’ en de ‘praktische uitvoerbaarheid’ als criteria meegewogen.

Op basis van het Didam-arrest (26 november 2021) informeert de gemeente Rijssen-Holten over het voornemen tot:

 • verkoop van een perceel, kadastraal bekend als Holten, sectie B, nr. 5101 (circa 326 m2); en
 • bruikleen van een deel van een perceel, kadastraal bekend als Holten, sectie B, nr. 5100 (circa 88 m2), aan de eigenaren van kadastraal perceel Holten, sectie B nummer 2760.

Motivering

Volgens ons zijn de eigenaren van kadastraal perceel Holten, sectie B nummer 2760 de enige serieuze gegadigden om het perceel B 5101 aan te verkopen en perceel B 5100 (gedeeltelijk) in bruikleen te geven. Het voorgenomen besluit is gebaseerd op twee overwegingen: het nabijheidscriterium en de praktische uitvoerbaarheid. Deze overwegingen rechtvaardigen de afwijking van een openbare (verkoop)procedure. De nabijheid tot de percelen maakt de gegadigde de meest voor de hand liggende keuze, maar ook de enige serieuze kandidaat. Ten slotte maken de ligging en omvang van het perceel B 5100 (ged.) het voorgenomen gebruik praktisch uitvoerbaar.

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met dit besluit, omdat u van mening bent dat u zelf in aanmerking komt? Dan kunt u dit binnen 14 kalenderdagen na publicatiedatum laten weten door een gemotiveerd bericht te sturen naar vastgoed@rijssen-holten.nl gericht aan Team Vastgoed en met als onderwerp “Borkeldsweg/HTN”.

Op basis van het Didam-arrest (26 november 2021) informeert de gemeente Rijssen-Holten over het voornemen tot verkoop van een perceel, kadastraal bekend als Holten, sectie H, nr. 2105 (circa 6208 m2) aan Aebi Schmidt Nederland B.V.

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente is Aebi Schmidt Nederland B.V. de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop en wel om de volgende redenen: – De afspraken om de grond te verkopen zijn gemaakt in 2013 (voor het Didam-arrest). De gemeente stelt zich op het standpunt dat reeds gesloten overeenkomsten dienen te worden nagekomen. – Gezien de ligging en afmetingen van het perceel heeft de gemeente de ‘praktische uitvoerbaarheid’ tevens als criteria meegewogen.

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met dit besluit, omdat u van mening bent dat u zelf in aanmerking komt? Dan kunt u dit binnen 14 kalenderdagen na publicatiedatum laten weten door een gemotiveerd bericht te sturen naar vastgoed@rijssen-holten.nl gericht aan Team Vastgoed en met als onderwerp “Handelsweg/HTN”.