Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gasloos bouwen: Nieuwe woningen niet meer aangesloten op het aardgasnet

Nederland gaat stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen. Vanaf 1 juli 2018 vervalt de plicht voor netbeheerders om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het aardgasnetwerk. Nieuwbouwwoningen worden dus niet meer aangesloten op een gastransportnet. Dit geldt voor alle woningbouwlocaties en dus ook voor individuele woningen.Het moment van aanvraag van de omgevingsvergunning bepaalt of de nieuwe regels gelden. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen waarvoor op of na 1 juli 2018 een aanvraag wordt ingediend voor een omgevingsvergunning.

Alternatieven voor aardgas

Niet aansluiten op het aardgasnet heeft uiteraard gevolgen voor een nieuw te bouwen woning. Zo wordt isolatie extra belangrijk en moet er voor een ander verwarmingssysteem worden gekozen. Uw bouwbedrijf of installatiebedrijf kan u informeren over de mogelijkheden. Ook de wooncoach van Rijssen-Holten kan u informeren over de alternatieven. Op www.rijssen-holten.nl/wooncoach vindt u een overzicht van de inloopspreekuren.

Zijn er uitzonderingen mogelijk?

De gaswet geeft de gemeente de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waar de aansluitplicht op het aardgasnet blijft bestaan, als daar ‘zwaarwegende redenen van algemeen belang’ voor zijn. Op dit moment is niet te voorzien of er in Rijssen-Holten zwaarwegende redenen zijn om dergelijke gebieden aan te wijzen. De regeling gebiedsaanwijzing aansluitplicht geeft duidelijkheid over situaties waaronder de gemeente kan besluiten om tot aansluitplicht voor bepaalde gebieden over te gaan. De regeling kunt u vinden op: http://wetten.overheid.nl/BWBR0041076/2018-07-01

Verzoek tot aansluiting

Mogelijk heeft u zwaarwegende redenen om uw nieuw te bouwen woning toch op het gas aan te sluiten. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. In dit verzoek zult u aan de hand van de regeling moeten aangeven welke zwaarwegende redenen van algemeen belang in uw specifieke situatie van toepassing zijn. Op basis van uw verzoek wordt, met behulp van de regeling gebiedsaanwijzing aansluitplicht, beoordeeld of aansluiting op het aardgasnet vanuit het algemene belang in uw specifieke situatie toch gewenst is. Als dit het geval is neemt het college een besluit tot aansluitplicht van het gebied. Aan dit besluit kunnen voorwaarden verbonden worden.

Waarom wordt de wetswijziging zo snel ingevoerd?

De aardgaswinning in Groningen wordt uiterlijk in 2030 beëindigd en in 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgasnetwerk zijn afgekoppeld, onder andere om de klimaatdoelstelling van Parijs te kunnen halen. Om deze opgave niet onnodig groter te maken, is ervoor gekozen om op zo kort mogelijke termijn te regelen dat er geen nieuwe woningen bijkomen die op het aardgasnet worden aangesloten.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Henri Wessels via e h.wessels@rijssen-holten.nl of t (0548) 854 436.