Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beschrijving van het proces rond windenergie

Om tot een besluit te komen voor een zoekgebied voor windmolens hebben we een aantal stappen doorlopen. Hieronder leest u hoe dit proces in Rijssen-Holten eruit ziet.

Afspraken met de provincie Overijssel

In 2021 besloten we om het bod van Rijssen-Holten voor de Regionale Energie Strategie (RES) uit te stellen. In plaats daarvan keken we samen met ondernemers en inwoners naar hoe we duurzame energie kunnen opwekken. Zo ontstond GroenDoen.

In april 2023 presenteerde GroenDoen het nieuwe RES-advies. In het advies zet GroenDoen in op het opwekken van 90 Gigawatt (GWh) duurzame energie. Het college van burgemeester en wethouders nam dit bod over en presenteerde dit aan de provincie Overijssel. Of we de energie opwekken met zonne- of windenergie liet het college nog open.

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2023 vroeg de gemeenteraad het college om uitstel aan te vragen bij de provincie voor het aanwijzen van zoekgebieden voor windenergie en het vaststellen van windbeleid. Het college heeft daarom de provincie gevraagd om tot 1 januari 2024 aanvragen van bedrijven of organisaties voor het plaatsen van 1 of meer windmolens in Rijssen-Holten niet in behandeling te nemen. De provincie is hiermee akkoord gegaan.

Aanwijzen zoekgebied in samenwerking met gemeente Deventer

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel besloot op 18 juli 2023 het windbeleid aan te passen. Rijssen-Holten is samen met de gemeente Deventer ingedeeld in 1 van de clustergebieden. Dit gebied is een strook die loopt ten noorden van de A1 tot aan de provinciale weg Rijssen-Holten -Bathmen. In dit gebied geldt niet de eis dat windmolens in een cluster van minimaal 4 geplaatst moet worden. Het kunnen dus ook meerdere afzonderlijk geplaatste windmolens zijn.

Op 4 september 2023 hebben we gesproken met de provincie Overijssel en de gemeente Deventer. Uit dat overleg kwam de afspraak om voor 9 november 2023 in onderling overleg met de gemeente Deventer een zoekgebied aan te wijzen. Naar aanleiding van deze afspraak maken we een voorstel om het gebied ten zuiden van de A1 aan te wijzen als zoekgebied. Dit gebied loopt van de gemeentegrens van Deventer tot aan de verzorgingsplaats De Bolder.

Op donderdag 9 november 2023 heeft de wethouder gesproken met de provincie

Dit gesprek ging over het plan om een zoekgebied aan te wijzen voor windenergie. Tijdens dit gesprek was ook de gemeente Deventer aanwezig. Wethouder Beens hoopte in dit gesprek afspraken te maken over het zoekgebied en de samenwerking met de gemeente Deventer. Maar tijdens het gesprek is duidelijk geworden dat de provincie geen garantie kan geven dat door het aanwijzen van een zoekgebied de gemeente regie houdt op het plaatsen van windmolens. Het gaat hier bijvoorbeeld om de toezegging dat windmolens alleen binnen het door de gemeente aangewezen zoekgebied geplaatst kunnen worden.

Daarom heeft de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 10 november 2023 unaniem een motie van treurnis aangenomen tegen de provincie. In de motie schrijven de verschillende fracties dat ze door de verwachtingen die gewekt zijn rond het aanwijzen van een zoekgebied, het eenzijdig veranderen van de kaders de handelswijze van de Provincie Overijssel ten zeerste betreuren. Daarnaast schrijven ze dat door de handelswijze van de provincie de inspanningen van de gemeente teiet gedaan worden en er geen sprake is van het optreden van 1 overheid. Hiermee roept de raad het college op om nog meer de belangen van de inwoners te behartigen. Op donderdag 16 november 2023 koppelt wethouder Beens tijdens de commissievergadering terug hoe het proces eruit gaat zien.

Beoordeling door de commissie Grondgebied en de gemeenteraad

Op 18 oktober 2023 hebben we leden van de stuurgroep en klankbordgroep van GroenDoen bijgepraat over het aanwijzen van een zoekgebied.

De Commissie Grondgebied heeft het plan besproken tijdens de vergadering op donderdag 2 november 2023. Tijdens deze vergadering hebben de verschillende politieke partijen vragen gesteld en hun mening gegeven aan het college over het plan. De gemeenteraad heeft op 10 november 2023 een motie van treurnis aangenomen richting de provincie. Hierdoor is het vervolg van het proces nog niet duidelijk.

Onderzoek naar de mogelijkheden

Als we het definitieve zoekgebied hebben vastgesteld gaan we onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens. Het betekent dus niet meteen dat er ook echt windmolens komen. Het onderzoek moet eerst laten zien dat het mogelijk is om windenergie op te wekken in het gebied. Als dat kan, kunnen bedrijven of organisaties een aanvraag indienen voor het plaatsen van een windmolen in het gebied.